Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 28.09.2017 r.

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.4.2017 (budowa STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A” w miejscowości Nowy Lipsk)

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu :

zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6733.4.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej :

budowę STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Nowy Lipsk na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntów 176/1, położonej w obrębie 0011 Lipsk, w gminie Lipsk, powiat  augustowski, województwo podlaskie,

- w tym postanowienia Biebrzańskiego Parku Narodowego, znak PU-441-61/397/6741/2017 Nr PP54/2017, z dnia 13.09.2017 r., uzgadniającego warunki zabudowy w związku z lokalizacją inwestycji w obszarze otuliny Parku.

W związku z zakończonym postępowaniem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji, prowadzonej na wniosek inwestora - firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzieć się co do tych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Lipsku, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15, w terminie do dnia 17 października 2017 r. do godz. 15.15.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-09-28

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-09-30

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-09-30