Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 05.04.2017 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją (dot. przebudowy drogi gminnej Skieblewo-Kurianka)Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74, ust. 3 i art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze m.).

z a w i a d a m i a m

że w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 z dnia 23.03.2017 r. postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na :
Przebudowie drogi gminnej nr G10 2571 od km 0+000 do km 3+690, realizowanego na działkach geod. nr ewid. 550/1 i 541/1, położonych w obrębie wsi Skieblewo  oraz nr  21 i 54/1, położone w obrębie wsi Kurianka,  w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

  1. zostały wyłożone do publicznego wglądu :
    opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie znak NZ-4461.9.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. że dla w/wym przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WSTI.4240.19.2017.AN z dnia 3 kwietnia 2017 r. wyrażające opinię, że dla w/wym przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko.
  3. postanowienie Burmistrza Lipska znak: GTK.6220.4.2015 z dnia 5 kwietnia 2017 r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/wym przedsięwzięcia.

Z w/wym aktami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w pokoju Nr 17  Urzędu Miejskiego w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, lub telefonicznie pod nr tel. (87) 64 22 703 w terminie do dnia 24.04.2017 r.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-04-05

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-05