Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 05.09.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A”) na rzecz inwestora - firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

 z a w i a d a m i a m

 że na wniosek pełnomocnika złożony w dniu 18 sierpnia 2017 r. w imieniu inwestora - firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej: budowę STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Nowy Lipsk na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntów 176/1, położonej w obrębie 0011 Lipsk, w gminie Lipsk, powiat  augustowski, województwo podlaskie,

 W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty opublikowania obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17 tut. Urzędu (tel. 87- 6422703 lub kom. 693 908 271) oraz składać w tej sprawie wyjaśnienia i wnioski.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipska z podaniem:

  1. Imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu.
  2. oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2017 roku

 

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-09-07

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-09-06