Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 20.04.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska dot. Przebudowy drogi gminnej Skieblewo-Kurianka.Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 38 i art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Gminy Lipsk decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr G10 2571 od km 0+000 do km 3+690, realizowanego na działkach geod. nr ewid. 550/1 i 541/1, położonych w obrębie wsi Skieblewo  oraz nr  21 i 54/1, położone w obrębie wsi Kurianka,  w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

została wydana decyzja Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.4.2015 z dnia 20.04.2017 r. orzekająca realizację w/wym przedsięwzięcia oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/wym przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w pok. Nr 17, Urzędu Miejskiego w Lipsku w godzinach pracy urzędu to jest od 715 do 1515  w terminie 28 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu, tj. do dnia 19 maja 2017 r.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-04-20

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-20