Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 19.04.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Rakowicze i Rygałówka.Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6733.1.2017 r. z dnia 19.04.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej: Budowę linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nn (15/0,4kV), budowę linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV oraz przebudowę przyłączy energetycznych nn 0,4kV
- w miejscowości Rakowicze, obręb Rakowicze, jedn. ewid. Lipsk na terenach nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem(ami) geodezyjnym(i): 261, 259, 258, 260, 257, 252, 251, 249, 248, 247, 246, 244, 263, 238, 237, 288, 289/1, 289/2, 294, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 306, 307, 262, 180, 232/2, 231, 230, 229, 228, 226, 224, 223, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 221, 120/1, 120/2, 265, 268, 269/2, 269/1, 270, 273, 272, 271, 274, 275, 276, 396, 397, 277/2, 277/1, 278, 281, 283, 285, 286, 287/1, 225, 52, 51, 50/2, 50/1, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 42, 43, 40, 41, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 29, 181, 183, 184, 186, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 209, 90, 89, 88, 87, 85/4, 85/3, 86, 84, 82, 83, 81, 79, 78, 77, 76, 75/2, 74, 73, 72, 71, 68, 67, 15, 106, 105, 104/4, 104/3, 103, 102, 101, 121, 118, 123, 117, 116, 124, 125, 128, 129, 130, 133, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 158, 159, 398, 161, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 100/1, 100/2, 99, 97, 96, 95, 94, 92, 93, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 201, 225, 107 i nr 91
- oraz w miejscowości Rygałówka, obręb Rygałówka, jedn. ewid. Lipsk na terenach nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem(ami) geodezyjnym(i): 304, 9/1, 9/2, 8, 3 w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 28 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 18 maja 2017 r. można zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17  tut. Urzędu.  

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-04-20

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-20