Zawiadomienie Burmistrza Lipska o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. Dywizji Henryka Minkiewicza w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej :

Budowę wieży obserwacyjnej z radiolinią przesyłową wraz z ogrodzeniem, kontenerem technicznym i utwardzeniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami na działce nr ewid. 285, w miejscowości Bartniki, obręb geod. 0001 Bartniki, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, strony mogą zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17 tut. Urzędu (tel. 87- 6422703 lub kom. 693 908 271) oraz składać w tej sprawie wyjaśnienia i wnioski.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipska z podaniem:

  1. Imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu.
  2. oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2017 roku

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-03-07

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-03-07