Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 05.10.2017 r.

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.5.2017 (Budowa linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nn (15/0,4kV), budowę linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV oraz przebudowę przyłączy energetycznych nn 0,4kV w m. Kopczany)

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6733.5.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej :

Budowę linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV), budowę linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV oraz przebudowę przyłączy energetycznych nn 0,4kV

- w miejscowości Kopczany, obręb Kopczany, jedn. ewid. Lipsk na terenach nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem(ami) geodezyjnym(i) :

91/1, 85, 336, 81, 83/1, 83/2, 83/3, 306, 94, 95, 302, 69/2, 340, 150, 307, 227, 228, 230, 232, 309, 155, 154, 151, 152, 145, 54/2, 55/1, 144, 146, 147, 148, 149, 308, 236, 176/8, 333, 176/7, 178, 179, 180, 312, 181, 153, 166, 311, 184, 183, 182, 187, 186/2, 185, 165 i nr 164, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

  1. postanowienia Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, znak L.dz.DzT.7330.70/2017 Nr 70/2017, z dnia 22.09.2017 r., uzgadniającego warunki zabudowy w związku z lokalizacją inwestycji w obszarze przyległym do pasa drogowego drogi powiatowej, dz. nr 118 – obr. Rakowicze.

W związku z zakończonym postępowaniem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji, prowadzonej na wniosek pełnomocnika złożony w dniu 28.08.2017 r. w imieniu inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzieć się co do tych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Lipsku, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15, w terminie do dnia 23.10.2017 r. do godz. 15.15.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia na stronie  UM.


Z up. Burmistrza
mgr Maria Hećman
Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-10-05

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-10-05

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-10-05