Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 24.04.2017 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą budowy dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW w miejscowości Kopczany

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49  i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1  pkt. 5  i art. 74, ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w związku z prowadzonym na wniosek P. Andrzeja Biedrzyckiego, prowadzącego działalność pod nazwą AB-Glass PHP Andrzej Biedrzycki, 03-683 Warszawa, ul. Tużycka 16  postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 123/4, 123/11, 123/9, 123/8 i nr 123/1 w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

zostało wyłożone do publicznego wglądu :

postanowienie Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2016 z dnia 24.04.2017 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/wym przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Z aktami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w pokoju Nr 17  Urzędu Miejskiego w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, lub telefonicznie pod nr tel. (87) 6422703 w terminie do dnia 09.05.2017 r. do godz. 15-tej.

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-04-26

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-26