Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 02.11.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.3.2017 z dnia 02.11.2017 r. (dot. „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B”).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 85, ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

Zawiadamiam

iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 na wniosek z dnia 18.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B”, realizowanego w obrębach ewidencyjnych Kurianka, Starożyńce i Bartniki, w gminie Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie.

została wydana decyzja Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.3.2017 z dnia 02.11.2017 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/wym przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w pok. Nr 17, Urzędu Miejskiego w Lipsku w godzinach pracy urzędu to jest od 715 do 1515  w terminie do dnia 01 grudnia 2017 r.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Bachor

Data wytworzenia: 2017-11-02

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-11-05

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-11-05