Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 27.10.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.4.2017 z dnia 27.10.2017 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 85, ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

zawiadamiam

iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, ul. Bema 100, 15-370 Białystok na wniosek z dnia 18.09.2017 r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Lipsku na nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Pustej, ozn. nr ewid.  908, w gminie Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie została wydana decyzja Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.4.2017 z dnia 27.10.2017 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/wym przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w pok. Nr 17, Urzędu Miejskiego w Lipsku w godzinach pracy urzędu to jest od 715 do 1515  w terminie do dnia 17 listopada 2017 r.

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-10-31