ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA LIPSKA z dnia 07.09.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek pełnomocnika złożony w dniu 28.08.2017 r. w imieniu inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej :

Budowę linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV), budowę linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV oraz przebudowę przyłączy energetycznych nn 0,4kV

- w miejscowości Kopczany, obręb Kopczany, jedn. ewid. Lipsk na terenach nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem(ami) geodezyjnym(i) :

91/1, 85, 336, 81, 83/1, 83/2, 83/3, 306, 94, 95, 302, 69/2, 340, 150, 307, 227, 228, 230, 232, 309, 155, 154, 151, 152, 145, 54/2, 55/1, 144, 146, 147, 148, 149, 308, 236, 176/8, 333, 176/7, 178, 179, 180, 312, 181, 153, 166, 311, 184, 183, 182, 187, 186/2, 185, 165 i nr 164, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty opublikowania  niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17 tut. Urzędu (tel. 87- 6422703 lub kom. 693 908 271) oraz składać w tej sprawie wyjaśnienia i wnioski.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipska z podaniem:

  1. Imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu.
  2. oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2017 roku


Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-09-08

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-09-08

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-09-08