Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

Rada Miejska w Lipsku
16-315 Lipsk

Dnia: 02.03.2017 r.

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

Burmistrz Lipska
  Lech Łępicki

-----------------------------------------------------------------------------

Lipsk, dnia 02.03.2017 rok

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

 

Zgodnie z zapisami art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm) Burmistrz Miasta Lipsk w terminie do 31 maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Projekt Programu na rok 2016  zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/15 Burmistrza Lipska z dnia 9 października 2015 r. został poddany konsultacjom w dniach od 15.10.2015 r do 30.10.2015 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipsku oraz na tablicy informacyjnej.

Konsultacje były przeprowadzone w trybie określonym uchwałą nr XXXVIII/316/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 8.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia poprawek do przygotowanego projektu Programu.

Cel główny programu:

Cel główny programu to rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez partnerską współpracę samorządu z organizacjami.

Cele szczegółowe programu:

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

- rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,

- wspieranie inicjatyw, pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego,

- poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Lipsk,

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

Współpraca Gminy Lipsk z Organizacjami Pozarządowymi opierała się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.

W dniu 21.12.2015 r. ogłoszono na stronie internetowej, stronie BIP oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lipsku otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy na:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej:

a. popularyzacja kultury fizycznej, walorów rekreacji ruchowej wśród społeczeństwa,

b. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

c. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych,

d. działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych.

2) Ochrona i promocja zdrowia:

a. realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

b. rehabilitacja społeczna i zawodowa,

c. prowadzenie działań profilaktycznych,

d. prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom dotkniętym chorobą   (warsztaty psychologiczne, terapeutyczne, rehabilitacja, spotkania integracyjne).

3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

a. organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem elementów    programów profilaktycznych dla osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu,

b. upowszechnianie przedsięwzięć z zakresu zdrowia, rehabilitacji i uzależnień poprzez promocję, profilaktykę i aktywne formy spędzania czasu wolnego,

c. propagowanie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowia  i uzależnień,

d. organizowanie zajęć turystycznych i rekreacyjno-integracyjnych w formie aktywnego wypoczynku -  profilaktyka przeciwalkoholowa,

e. propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów,

f. zagospodarowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia wśród osób zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną,

g. pomoc w rehabilitacji społecznej i psychicznej  osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

h. integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację zadań publicznych w powyższym zakresie wpłynęło 8 ofert złożonych przez niżej wymienione Stowarzyszenia, którym udzielono dotacje na poszczególne zadania w wysokości:

1. Stowarzyszenie Podlaską Szkołę Taekwon-do ‘KO-Dang’ Lipsk, ul. Pusta 17/15, 16-315 Lipsk – w zakresie realizacji zadań:

a/ upowszechniania kultury fizycznej - ”Lipsk miastem sportów walk” – 1 500 zł.

b/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Taekwon-do wychowanie poprzez sport” – 6 000 zł.

2. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska, ul. Rynek 23A, 16-315 Lipsk – w zakresie realizacji zadań:

a/ ochrona i promocja zdrowia – „Rehabilitacja i integracja” – 3 000 zł.

b/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Aktywna rodzina” – 6 000 zł.

3. Stowarzyszenie Ludowo Uczniowski Klub Sportowy, „Biebrza” Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Szkolna 1 –  w zakresie realizacji zadań:

a/ upowszechniania kultury fizycznej – „Popularyzacja piłki siatkowej” – 7 000 zł.

b/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez piłkę siatkową i wędkarstwo” – 8 000 zł.

4. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”, ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk - w zakresie realizacji zadań- 

a/ upowszechniania kultury fizycznej – „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych” – 1 500 zł.

b/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Organizowanie zajęć turystycznych i rekreacyjno – integracyjnych, profilaktyka przeciwalkoholowa” – 3 000 zł.

Łączna kwota dotacji przekazana w 2016 roku na realizację zadań publicznych w w/w konkursie  wyniosła: 36 000 zł.

Udzielono również dotacji w wysokości 2 500 zł na realizację zadania p.n. „ Zorganizowanie i przeprowadzenie pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Lipsk w ramach Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2015” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów.

Powyższe zadanie zlecono na podstawie art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  uprzednio zamieszczając ofertę w/w Stowarzyszenia na stronie internetowej, BIP-e oraz tablicy ogłoszeń na okres 7 dni w celu zgłaszania uwag.

W dniu 29.07.2016 r. po przyznaniu dotacji od Wojewody Podlaskiego ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Kurianka w gminie Lipsk z dniem 01 grudnia 2016 r. i jego prowadzeniu, wykonaniu niezbędnych robót budowlanych w tym budynku zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową oraz wyposażeniu pomieszczeń w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance”

Na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta tj. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów, którą wybrano do realizacji w/w zadania, udzielając dotacji w wysokości:

a/ na prowadzenie w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2016 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Kurianka w gminie Lipsk dla 20 osób, przyznana dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości łącznej 25.360 zł, tj. po 1268 zł, na każdego z 20 podopiecznych. Wydatkowano w 2016 r. – 17 118,00 zł.

b/ na wykonanie niezbędnych robót budowlanych w tym budynku zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową oraz wyposażeniu pomieszczeń w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance” przyznana dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 308.214,40 zł

Realizacja powierzonych zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami. 

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipsk, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-03-30