Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 23.03.2017 r.

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.2.2017 Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6733.3.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej: Budowę wieży obserwacyjnej z radiolinią przesyłową wraz z ogrodzeniem, kontenerem technicznym i utwardzeniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami na działce nr ewid. 285, w miejscowości Bartniki, obręb  geod. 0001 Bartniki, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W związku z zakończonym postępowaniem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji, prowadzonej na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. Dywizji Henryka Minkiewicza w Białymstoku, 15-370 Białystok, ul. Bema 100, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzieć się co do tych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Lipsku, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15, w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-03-23

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-03-30