Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 27.03.2017 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm./ oraz art. 33 ust. 1 pkt. 5 i art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w związku z prowadzonym na wniosek P. Andrzeja Biedrzyckiego, prowadzącego działalność pod nazwą AB-Glass PHP Andrzej Biedrzycki, 03-683 Warszawa, ul. Tużycka 16 postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 123/4, 123/11, 123/9, 123/8 i nr 123/1 w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

zostały wyłożone do publicznego wglądu :

  1. postanowienie Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2017 z dnia 22.03.2017 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu oddziaływania środowisko dla w/wym przedsięwzięcia.
  2. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie znak NZ-4461.2.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. nie stwierdzająca obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
  3. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak WOOŚ.4240.25.2017.UM z dnia 24.02.2017 r. wyrażające opinię, że dla w/wym przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 i ustalające zakres tego raportu.

Z w/wym aktami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w pokoju Nr 17 Urzędu Miejskiego w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, lub telefonicznie pod nr tel. (87) 6422703 w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w bip i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-03-27

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-03-27