Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 23.03.2017 r.

o wszczęciu postępowanie administracyjnego Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) w związku z art. 74, ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 z a w i a d a m i a m

że na wniosek Gminy Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 z dnia 23.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na :
Przebudowie drogi gminnej nr G10 2571 od km 0+000 do km 3+690,
realizowanego na działkach geod. nr ewid. 550/1 i 541/1, położone w obrębie wsi Skieblewo  oraz nr  21 i 54/1, położone w obrębie wsi Kurianka,  w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2017 r., można zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17 tut. Urzędu /Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, tel. (87) 6422703 oraz składać w tej sprawie wnioski i uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipska z podaniem:

  1. Imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu.
  2. oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy


Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Lipsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-03-29

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-03-29