Obwieszczenie Burmistrza Lipska

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) kieruje się do konsultacji społecznych projekt  aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk, pokój nr 17 w godz. 7.15 – 15.15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/.

 Wnioski i uwagi do projektu można składać w terminie do 9 maja 2017 r. w formie pisemnej na podany wyżej adres, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) na adres: gmina@lipsk.pl .

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/wym. terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Lipska.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-04-26

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-10