Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 12.10.2017 r.

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Lipsku na nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Pustej, ozn. nr ewid. 908, w gminie Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 85, ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

z a w i a d a m i a m

że w związku z prowadzonym na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, ul. Bema 100, 15-370 Białystok, złożony w dniu 18.09.2017 r.  postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w.w. przedsięwzięcia

zostały wyłożone do publicznego wglądu :

  1. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie znak NZ-4461.34.2017 z dnia 05.10.2017 r., że dla w/wym przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku opinię znak: WSTI.4240.74.2017.AN z dnia 09.10.2017 r., że dla w/wym przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  3. postanowienie Burmistrza Lipska znak: 6220.4.2017 z dnia 11.10.2017 r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/wym przedsięwzięcia.

Z w/wym aktami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w pokoju Nr 17  Urzędu Miejskiego w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, lub telefonicznie pod nr tel. (87) 64 22 703 w terminie do dnia 26.10.2017 r.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-10-12