Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 06.04.2017 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. fotowoltaiki we wsi KopczanyZgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze m.)

z a w i a d a m i a m

że w związku z prowadzonym na wniosek P. Andrzeja Biedrzyckiego, prowadzącego działalność pod nazwą AB-Glass PHP Andrzej Biedrzycki, 03-683 Warszawa, ul. Tużycka 16 postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na konstrukcji trackerowej jednopłaszczyznowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na nieruchomości obejmującej działki  nr 123/1, 123/8, 123/9, 123/11 i 123/4 położone w miejscowości Kopczany,  w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

zostały wyłożone do publicznego wglądu:

  1. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie znak NZ-4461.5.2017 z dnia 22.03.2017 r. że dla w/wym przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WOOŚ-II.4240.82.2017.AC z dnia 29.03.2017 r. wyrażające opinię, że dla w/wym przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko.
  3. postanowienie Burmistrza Lipska znak: GTK.6220.1.2017 z dnia 06.04.2017 r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/wym przedsięwzięcia.

Z w/wym aktami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w pokoju Nr 17  Urzędu Miejskiego w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, lub telefonicznie pod nr tel. (87) 64 22 703 w terminie do dnia 24.04.2017 r.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-04-07

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-07