Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 08 maja 2017 r.

dotyczącej budowy turbin wiatrowych we wsi Kopczany o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 123/4, 123/11, 123/9, 123/8 i nr 123/1 w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

w sprawie z wniosku P. Andrzeja Biedrzyckiego, prowadzącego działalność pod nazwą AB-Glass PHP Andrzej Biedrzycki, 03-683 Warszawa.

Burmistrz Lipska po przeanalizowaniu materiału dowodowego postanowieniem Nr GTK.6220.1.2016 z dnia 22.03.2017 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia i zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i taki też raport został w dniu 02 maja 2017 r. dostarczony, w związku z czym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Lipska, natomiast organem biorącym udział w ocenie oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie.   

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia do dnia 07 czerwca 2017 r. w pokoju Nr 17  Urzędu Miejskiego w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 w godzinach 7.30 – 15.15, tel. (87) 6422703.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-05-10