Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 26.04.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.2.2017 z dnia 26.04.2017 r. dot. fotowoltaiki w miejscowości Kol. Lipsk Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze m.).
zawiadamiam

iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Gminy Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na konstrukcji trackerowej jednopłaszczyznowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na nieruchomości obejmującej działki  nr 112/2 i nr 112/1, położonej w miejscowości Kol. Lipsk, w obrębie 0011 Lipsk, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.
została wydana decyzja Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.2.2017 z dnia 26.04.2017 r. orzekająca realizację w/wym przedsięwzięcia oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/wym przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w pok. Nr 17, Urzędu Miejskiego w Lipsku w godzinach pracy urzędu to jest od 715 do 1515  w terminie 28 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu, tj. do dnia 25 maja 2017 r.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-04-28

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-28