Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 10.10.2017 r.

o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.3.2017 (Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235B Kurianki – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B)

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74, ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

 z a w i a d a m i a m

że w związku z prowadzonym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, otrzymany w dniu 18.09.2017 r. postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na : „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1235B Kurianki – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B”, realizowanego na działkach geod. nr 736, 567, 756/1, 897 i nr 541 w obrębach ewidencyjnych Kurianka, Starożyńce i Bartniki w gminie Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie

zostały wyłożone do publicznego wglądu :

  1. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie znak NZ-4461.35.2017 z dnia 04.10.2017 r., że dla w/wym przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku opinię znak: WSTI.4240.72.2017.AN z dnia 03.10.2017 r., że dla w/wym przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  3. postanowienie Burmistrza Lipska znak: 6220.3.2017 z dnia 09.10.2017 r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/wym przedsięwzięcia.

Z w/wym aktami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w pokoju Nr 17  Urzędu Miejskiego w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, lub telefonicznie pod nr tel. (87) 64 22 703 w terminie do dnia 02.11.2017 r.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia na stronie  UM.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-10-11

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-10-11

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-10-11