Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 14.09.2017 r.

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235B Kurianki – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B”

Zgodnie z art. 10 § 1,art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

z a w i a d a m i a m

 że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 złożony w dniu 12.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na : „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1235B Kurianki – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B”, realizowanego na następujących działkach ewidencyjnych:

Obręb ewidencyjny:   Kurianka Obręb 0009

Działki numer ewidencyjny: 54/1 oraz część działek nr: 124, 36, 34, 33, 30/1, 30/3, 29, 37/3, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44/2, 44/6, 44/1, 45, 46, 47, 48, 21, 86/1,

Obręb ewidencyjny:   Starożyńce Obręb 0023

Działki numer ewidencyjny: 586, 365 oraz część działek nr: 503, 546, 548/2, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560/2, 560/1, 561, 562, 496/1, 580, 581, 582, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600/2, 600/1, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622/2, 622/1, 623, 624,625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637/3, 637/1, 638, 639, 640, 641/3, 641/2, 642, 643, 644, 645, 646, 667, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 662, 488, 332, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 366, 342, 371, 375, 372, 373, 374, 434, 457/1, 458, 457/2, 475, 459, 460, 461

Obręb ewidencyjny:   Bartniki Obręb 0001

Działki numer ewidencyjny: 93 oraz część działek nr: 1, 2, 62, 4/1, 70, 157, 158, 179, 180, 228, 461, 438,

w gminie Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie

     W związku z powyższym informuję, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2017 r., można zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17 tut. Urzędu (Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, tel. (87) 6422703) w godzinach pracy urzędu to jest od 715 do 1515  oraz składać w tej sprawie wnioski i uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipska z podaniem:

  1. Imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu.
  2. oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-09-14

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-09-14

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-09-14