Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 24.10.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Kopczany

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

 zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6733.5.2017 r. z dnia 24.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej :

Budowę linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV), budowę linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV oraz przebudowę przyłączy energetycznych nn 0,4kV

 - w miejscowości Kopczany, obręb Kopczany, jedn. ewid. Lipsk na terenach nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem(ami) geodezyjnym(i) :

91/1, 85, 336, 81, 83/1, 83/2, 83/3, 306, 94, 95, 302, 69/2, 340, 150, 307, 227, 228, 230, 232, 309, 155, 154, 151, 152, 145, 54/2, 55/1, 144, 146, 147, 148, 149, 308, 236, 176/8, 333, 176/7, 178, 179, 180, 312, 181, 153, 166, 311, 184, 183, 182, 187, 186/2, 185, 165 i nr 164, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 28 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 22 listopada 2017 r. można zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17  tut. Urzędu. 

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-10-24

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-10-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-10-24