Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 15.09.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2016 z dnia 11.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 123/4, 123/11, 123/9, 123/8 i nr 123/1 w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49  i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),  art. 38 i art. 85, ust. 3,  z art. 74 ust. 3 oraz  art. 33 ust. 1  pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamiam

iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym, na wniosek P. Andrzeja Biedrzyckiego, prowadzącego działalność pod nazwą AB-Glass PHP Andrzej Biedrzycki, 03-683 Warszawa, ul. Tużycka 16 została wydana decyzja Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2016 z dnia 11.09.2017 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 123/4, 123/11, 123/9, 123/8 i nr 123/1 w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie, określająca warunki realizacji w/wym przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w pok. Nr 17, Urzędu Miejskiego w Lipsku w godzinach pracy urzędu to jest od 715 do 1515  w terminie 28 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia Urzędu, tj. do dnia 16 pażdziernika 2017 r.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia  /opublikowania.

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-09-15

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-09-15

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-09-15