Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Ochrona środowiska

Wniosek na zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Osoba kontaktowa: Mariusz Rokita
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 23

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

Zapisy nowej ustawy nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania do wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, a w przypadku usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków- wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dot. pozostałych drzew).

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zgłoszenie musi zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

Po dokonaniu oględzin organ będzie mógł w terminie 14 dni od dnia ich przeprowadzenia, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw wobec wycinki. Usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w tym terminie. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu.  Zgodnie z nową ustawą zezwolenia nie będą wymagały drzewa, których obwód pnia na wysokości  5 cm nie przekroczy:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgodnie z art. 83 ustawy, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 • Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana
  w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową,
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1892),
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

 • Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także
  w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2,
 • Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wynikające z art. 83f ustawy:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości  wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu
  w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Obowiązek zgłaszania wycinki nie dotyczy drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
  o posiadanym prawie własności urządzeń, o których urządzeń,  o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 1. a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
 • miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy
w rozumieniu 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,
  w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane,
 • Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków lub teren został wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny a tak jest w przypadku miasta Lipsk, wniosek należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku,  Delegatura w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, tel. (87)5663741
 • Wniosek do Konserwatora można pobrać ze strony :

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Ponadto z dniem 17 lipca 2017 r. weszło  w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z rozporządzeniem stawki opłat za usunięcie drzew będą takie same dla całej Polski, a ich wysokość za 1cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm zależeć będzie od dwóch czynników: obwodu pnia oraz gatunku lub rodzaju usuwanego drzewa.

Sposób obliczania opłat został uproszczony poprzez zróżnicowanie stawek opłat tylko dla dwóch kategorii wielkości obwodu pnia drzewa: do 100 cm i od 101 cm. Dla drzew o obwodzie poniżej 100 cm przyjęto odpowiednio niższą stawkę opłaty, ponieważ są to drzewa o niedużych rozmiarach.

Stawki opłat zróżnicowano również ze względu na gatunki i rodzaje drzew. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość będą odpowiednio wyższe od drzew szybko rosnących, ponieważ drzewa szybko rosnące wymagają krótszego okresu pielęgnacji niż wolno rosnące o tym samym obwodzie pnia, a tym samym mniejszych nakładów na ich utrzymanie.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie są ponoszone gdy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie lub gdy usunięcie drzewa podlega zgłoszeniu na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, czyli w sytuacji gdy drzewa usuwane są na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą z nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.

Stawki opłat wskazane w rozporządzeniu służą też do wyliczenia kary za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia.

Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków

Burmistrz Lipska informuje, że okres lęgowy ptaków (1 marca – 15 października) to czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to również okres specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, czyli – w wielu przypadkach - drzew.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), w okresie lęgowym zakazane jest m.in.:

 • niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
 • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
 • umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

W związku z powyższym usuwanie drzew, stanowiących ostoję lub miejsce gniazdowania ptaków - również tych na działkach osób prywatnych - jest niemożliwe, bez specjalnego zezwolenia, wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Zlekceważenie powyższych zakazów stanowi wykroczenie z art. 131 pkt 14) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), które zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Rokita

Data wytworzenia: 2019-07-08

Wprowadzający: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2022-01-11

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2019-07-08