Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Osoba kontaktowa: Edyta Kopeć
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Uchwała Nr XXXI/270/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lipsk;
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwała Nr XXXI/270/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lipsk,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (w kwocie 616 zł). Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty: 

-  616 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  1. do 1 miesiąca.
  2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2021-12-30

Wprowadzający: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2021-12-30

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2021-12-30