Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Podatki, opłaty

Wydanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, powierzchni gospodarstwa rolnego, ilości hektarów przeliczeniowych z powierzchni gospodarstwa rolnego oraz wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:
Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami/.
Zgodnie z art. 306A § 1 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek musi zawierać dane składającego wniosek: adres, NIP, PESEL) :

  • uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie : podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia;
  • cel uzyskania zaświadczenia;
  • informację sposobie odbioru zaświadczenia.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości 17 zł - za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lipsku
nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki - 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi:

  • Nie podlegają czynności urzędowe – wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2007r Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.
  • Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego, są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz.II pkt 21 zwolnienie pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2007r Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.

Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Margielewicz

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-09