Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Inwestycje, planowanie, zamówienia

Pozwolenie na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego zjazdu

Osoba kontaktowa: Edyta Kopeć
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 • art. 29 i 29a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 07, nr 19, poz. 115 z późn. zm. )

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego zjazdu.
 2. Mapę orientacyjną z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją, 
 3. Mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją  wnioskowanego zjazdu oraz z zaznaczonymi  granicami własności potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę,
 4. Dokument potwierdzający prawo do  dysponowania gruntem , 
 5. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją, a w razie  jego braku kopię prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, ( nie dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu),
 6. Pełnomocnictwo ustanowione zgodnie z art. 33 Kpa z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17zł ( jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik )
 7. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł, za wydanie pozytywnej decyzji administracyjnej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł, za wydanie pozytywnej decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia: -
Sposób załatwienia sprawy: -
Tryb odwoławczy: -
Uwagi:

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do:

 1. w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących - do zarządcy drogi ,
 2. w pozostałych przypadkach - do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
 1. Zezwolenie na lokalizacją zjazdu , wydaje się na czas nieokreślony . W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
  1. uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
 2. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 3. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi.

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego zjazdu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2019-07-10

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-10

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-10