Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Inwestycje, planowanie, zamówienia

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lipsk

Osoba kontaktowa: Edyta Kopeć
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). 
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1234 z późn. zm.). 
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk - Uchwała Nr XXVIII/227/06 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2006 r
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXI/269/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - (wydane nie później niż 6 miesiące przed złożeniem wniosku), itp. 
 3. Kserokopię umów z zarządzającym instalacjami odzysku lub unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych).
 4. Kserokopia zezwolenia na transport odpadów komunalnych wydana zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) obejmująca te odpady komunalne o których odbieranie się ubiega.
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa i zaplecze techniczno – biurowe.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznych środków transportu do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Udokumentować sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach oraz w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną – dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 9. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

 1. 107 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na każdy poniższy rodzaj działalności:
  1. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
  2. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli: 
  1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności, 
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia. 
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lipsku: Bank Spółdzielczy Suwałki Oddział Lipsk Nr 46935900020100014320110001.
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są: 
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego, 
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin załatwienia:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Sposób załatwienia sprawy:
Na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskania zezwolenia.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2019-07-10

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-10

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-10