Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Stanu Cywilnego w Lipsku

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL od dnia 01.07.2019 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych  z  rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
 • dowód dokonania opłaty (jeżeli  wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia),
 • przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.),
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia).

Wniosek można otrzymać :

 • w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lipsku, ul. Rynek 23,
 • Formularz do pobrania Wniosek

II.   OPŁATY

 1. Opłata  za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.
  Opłatę należy wpłacić na konto Nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001 lub dokonać płatności na miejscu w kasie urzędu (ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk) przed złożeniem wniosku.
 2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
  Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
  Opłatę należy wpłacić na konto Nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001 lub dokonać płatności na miejscu w kasie urzędu (ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk) przed złożeniem pełnomocnictwa.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek  o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL składa się do Burmistrza Lipska.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Stanu Cywilnego w Lipsku, ul. Rynek 23, tel. 87 642 27 01

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

UWAGI:
Wniosek o udostępnienie danych należy czytelnie podpisać.

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze  a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko uwiarygodnią istnienie interesu faktycznego, informacje o osobach mogą być udzielane za zgodą osób, których dane dotyczą.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do dowolnego organu gminy, z zastrzeżeniem, że w tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu gminy.

Uwaga: Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1382 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  (Dz.U. z 2018 r. poz.2523)
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1212)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r. poz. 2482),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000),
 7. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017  r. poz.570),
 8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Nieścier

Data wytworzenia: 2019-07-08

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-08