Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Inwestycje, planowanie, zamówienia

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Osoba kontaktowa: Edyta Kopeć
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 17
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 22
Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXVI/224/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 • Art.40, ust.1, 4 i 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z póź zmianami)
 • Art. 104 Ustawy z dnia 14 września 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póź zm.)
 • § 1, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. nr 6, poz.33 z późn zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. Mapka sytuacyjna w skali 1 : 1000  lub 1: 500
 2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
 4. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót
 5. Pozwolenie na budowę lub kopie zgłoszenia robót do organu budowlanego
 6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.

Opłaty:

 • Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXVI/224/18 z dnia 19 lipca 2004 r.,  w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 • Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym wnioskodawca - inwestor zobowiązuje się uiszczać opłaty w wysokości określonej przez zarządcę drogi w okresach określonych w zezwoleniu przez cały okres pozostawania urządzenia w pasie drogowym.

Termin załatwienia: Do 30 dni.
Sposób załatwienia sprawy:

 • Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
 • Odbiór decyzji w Urzędzie lub przesłanie pocztą.

Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Lipska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
Uwagi:
Zezwolenie to dotyczy w szczególności:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach .

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2019-07-10

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2022-03-15

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-10