przetarg_15122009

Lipsk dnia 8.12.2009r.
 
                                  
                                       
ZAWIADOMIENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH,
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE.
 
 
1.      Na podstawie art.92 ust. 1i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2006r.Nr.164 poz. 1163 ze zm.),niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na” Zaopatrzenie w paliwa płynne i oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej”, z dopuszczeniem ofert częściowych , Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych na wykonanie 2 części zamówienia objętych przetargiem , wg. wyszczególnienia.
 
 Część 1: dostawa paliw płynnych: – olej napędowy - 80.000L , benzyna bezołowiowa 95 - 2000 L - za kwotę 291.506,80 złotych.
 

przez wykonawcę:                      

ROL – BUD
Toczyłowscy. Michalczuk Spółka Jawna
16-315 Lipsk ul. Pusta 38

 Część 2: dostawa olejów: - oleje silnikowe - 550 L , oleje przekładniowe 150 L ,
hydrauliczne – 250 L - za kwotę  6.089,02 złotych.
    

    przez wykonawcę :                 

SKŁADNICA CZĘŚCI I MASZYN s.c.
Kazimierz Kozłowski, Florian Makarewicz
16-300 Augustów ul. Tytoniowa 7
sklep 16-315 Lipsk ul. Stolarska 3

 
 Uzasadnienie: oferty w/wymienionych Wykonawców spełniają warunki udziału w  
 postępowaniu, zawierają najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych w     SIWZ kryteriów oceny.
2.       W postępowaniu , którym jedynym kryterium była cena za wykonanie przedmiotu zamówienia złożono dwie oferty, które w wyniku oceny ofert uzyskały następujące ilości punktów:
 
1/ Składnica części i maszyn s.c. Kazimierz Kozłowski, Florian Makarewicz, 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 7 sklep 16-315-Lipsk ul. Stolarska 3                       
Część 2 - 100 pkt.                                                                     
2/ ROL-BUD Toczyłowscy, Michalczuk Spółka Jawna 16-315 Lipsk ul.Pusta 38                    
Część 1 - 100   pkt.
Część 2 - 98,61pkt.
3.      W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty.
4.      W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
                                                                                                            Kierownik Zakładu
 
                                                                                                           Teresa Grabowska                             

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Data modyfikacji: 2009-12-15

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2009-12-15