Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty

Lipsk, dnia: 16.12.2014 r.

GTK.III.271.6.2014                                                                         

                                                                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH,
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Gminę Lipsk  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Lipsk”,  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę –  

MPO Spółka z o.o.
15-950 Białystok
ul. 42 Pułku Piechoty 48

za kwotę 394.632 zł brutto.

Uzasadnienie:

Oferta w/wymienionego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, zawiera najniższą cenę, i korzystne kryterium w zakresie wywożenia odpadów wielkogabarytowych w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 

W postępowaniu tym kryterium oceny była: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz częstotliwość wywożenia odpadów wielkogabarytowych w ciągu roku.

Złożono 3 ofert, które w wyniku oceny uzyskały następujące ilości punktów:

  1. MPO Spółka z o.o., 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48

- za kryterium cena – 97 pkt.

- za kryterium częstotliwość odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 3 pkt., łącznie – 100 pkt.

  1. BIOM Sp. z o.o., 19-124 Jaświły, Dolistowo Stare I 144

- za kryterium cena – 77,52 pkt.

- za kryterium częstotliwość odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 3 pkt., łącznie – 80,52 pkt.

  1. ASTWA Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok – oferta odrzucona na podst. art.89 ust. 1 pkt.2, PZP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), jej treść nie odpowiada treści SIWZ (w ofercie nie podano drugiego kryterium do oceny oferty).
     
  • W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
  • W postępowaniu tym odrzucono 1 ofertę.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z art.94, ust.1, pkt.2 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2014-12-16

Data modyfikacji: 2014-12-16

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2014-12-16