przetarg_13122007

OGŁOSZENIE

o  przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  16-315 Lipsk  ul. Stolarska 3 . Telefon/faks (087)6422688

Ogłasza przetarg nieograniczony.

 

Zaopatrzenie w  paliwa płynne i oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością zakładu  w ciągu 2008 roku
- łączna ilość objęta zamówieniem – 42120l
Kod PCV -23000000 - 7


2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Termin realizacji zamówienia 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.
5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zakładu w pokoju nr 3 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
6. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Teresa Grabowska  tel. (087)64 22 688
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego lub dostarczyć przesyłkę na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej 16-315 Lipsk ul. Stolarska 3
   - opakowanie powinno być oznakowane w następujący sposób:

Oferta na „Zaopatrzenie w  paliwa  płynne i oleje  na 2008r”
Nie otwierać przed 21.12.2007r do godziny 14.30

   - opakowanie powinno zawierać adres zwrotny.
8. Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2007 r. o godzinie 14.00
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 grudnia 2007 roku o godzinie 14.30
10. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki, o których mowa w art.22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia - 100% cena za wykonanie zamówienia.
14. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/

Lipsk 13 grudzień 2007 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2007-12-13

Data modyfikacji: 2007-12-13

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2007-12-13