OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 930 000,00

Ogłoszenie nr 500032719-N-2017 z dnia 22-09-2017 r.
Gmina Lipsk: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 930 000,00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 549166-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipsk, Krajowy numer identyfikacyjny 790670964, ul. ul. Żłobikowskiego  4/2, 16-315   Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail jan.orpik@lipsk.pl, faks 876 422 705. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 930 000,00
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GTK.III.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 930 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 447 000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 483 000 zł. Opis kredytu: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 930.000 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) od dnia podpisania umowy do dnia 25.12.2025 r. na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu. 2)Termin spłaty kredytu: od dnia 25.01.2021r. do 25.12.2025 r. 3) Spłata kredytu nastąpi w 60 miesięcznych ratach po 15 500,00 zł każda, płatnych do 25 dnia miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 25.01.2021 r., a ostatniej 25.12.2025 r. 4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu wykorzystania kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy. 5) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dwóch – trzech ratach, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 6) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 27.12.2017 r. 7) Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stała/y marża/upust Wykonawcy, ustalona/y na podstawie złożonej oferty. 8) Marża/upust Wykonawcy obejmuje wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe i jest stała/y w umownym okresie kredytowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielnego kredytu. 9) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia, a ich spłata następować będzie do 25 dnia następnego miesiąca od chwili uruchomienia kredytu do jego całkowitej spłaty. 10) Na potrzeby przygotowania oferty przyjmuje się, że dniem uruchomienia kredytu będzie 25.09.2017 r. 11) Na potrzeby przygotowania oferty przyjmuje się do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 07.07.2017 r. t.j. 1,66 %. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kredytu lub wykorzystania kredytu w niższej wysokości oraz wcześniejszej spłaty całości lub części pozostałej kwoty kredytu bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, w szczególności prowizji bądź opłat za aneks. Kwota odsetek zostanie obniżona odpowiednio do rzeczywistej kwoty wykorzystanego kredytu pozostającego do spłaty. Dopuszcza się mozliwość wydłużenia terminów spłaty kredytu. 13) W przypadku gdy termin spłaty odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. W przypadku gdy termin spłaty raty kapitałowej kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w ostatni dzień roboczy poprzedzający wyznaczoną datę spłaty. 14) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

Dodatkowe kody CPV: 66113000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158894.38 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Suwałkach 
Email wykonawcy: sekretariat@bssuwalki.pl 
Adres pocztowy: ul. Utrata 4 
Kod pocztowy: 16-400 
Miejscowość: Suwałki 
Kraj/woj.: podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 229014,01 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229014,01 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 229014,01 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-09-22

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-09-22

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-09-22