Zawiadomienie o wyborze oferty

Lipsk, dnia: 30.12.2010 r.
 
 
                                   
GTK.III.0717- /2010
 

W związku z ogłoszonym konkursem otwartych ofert na realizację zadań:  

a/upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu z osobami, które wyróżniają się   osiągnięciami lub umiejętnościami w tych dziedzinach, propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych.

b/ edukacja kobiet i dziewcząt w zakresie samobadania piersi, badań profilaktycznych, warsztaty psychologiczne u osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi, udział w spotkaniach oraz organizacja imprez kulturalnych dotyczących w/w tematyki

c/ prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców gminy Lipsk,w okresie od daty podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2011 r” – wpłynęły cztery oferty złożone przez:

1/ Ludowo Uczniowski Klub Sportowy, „Biebrza” Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Szkolna 1, na realizację zadania „upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa”. 
Złożonej ofercie przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł. na wykonanie w/w zadania.

2/ Towarzystwo Przyjaciół Lipska, 16-315 Lipsk, ul. Rynek 23A, na realizację zadania „edukacja kobiet i dziewcząt w zakresie samobadania piersi, badań profilaktycznych, warsztaty psychologiczne u osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi, udział w spotkaniach oraz organizacja imprez kulturalnych dotyczących w/w tematyki”.
Złożonej ofercie przyznano dotację w wysokości 7.500,00 zł. na wykonanie w/w zadania.

3/ Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Z. Augusta, 16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27 na realizację zadania „prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców gminy Lipsk”
Złożonej ofercie przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł. na wykonanie w/w zadania.

4/ „Pomóż Sobie”, ul. Miejska 4, 16-315 Lipsk, na realizację zadania „propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych”
Złożonej ofercie przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł. na wykonanie w/w zadania.

Złożone oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 24.04.2003 r., z późn. zm.) oraz zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert otwartych z dnia 06.12.2010 r.  

W związku z wyborem w/w Stowarzyszeń do realizacji wymienionych zadań proszę o dostarczenie zaktualizowanych harmonogramów i kosztów realizacji zadania oraz oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym na dzień podpisania umowy.

 
Burmistrz Lipska

Małgorzata Cieśluk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2010-12-30

Data modyfikacji: 2010-12-30

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2010-12-30