Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Burmistrz Lipska

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz.U. 2014, poz.1118, z późniejszymi zmianami)

Ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

 

1. Rodzaj zadania:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej:

a. popularyzacja kultury fizycznej, walorów rekreacji ruchowej wśród społeczeństwa,
b. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
c. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych,
d. działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych.

2) Ochrona i promocja zdrowia:

a. realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
b. rehabilitacja społeczna i zawodowa,
c. prowadzenie działań profilaktycznych,
d. prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom dotkniętym chorobą (warsztaty psychologiczne, terapeutyczne, rehabilitacja, spotkania integracyjne).

3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

a. organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem elementów    programów profilaktycznych dla osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu,
b. upowszechnianie przedsięwzięć z zakresu zdrowia, rehabilitacji i uzależnień poprzez promocję, profilaktykę i aktywne formy spędzania czasu wolnego,
c. propagowanie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowia  i uzależnień,
d. organizowanie zajęć turystycznych i rekreacyjno-integracyjnych w formie aktywnego wypoczynku -  profilaktyka przeciwalkoholowa,
e. propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów,
f. zagospodarowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia wśród osób zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną,
g. pomoc w rehabilitacji społecznej i psychicznej  osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
h. integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie  na realizację zadań wyszczególnionych w pkt 1 – wynosi 36 000 zł w tym:

- zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 10 000 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – 3 000 zł.
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  – 23 000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

a) o udzielenie dotacji mogą ubiegać się prowadzące działalność pożytku publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
Wówczas oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać swoją ofertę.
d) Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, które wpłyną na podważenie wiarygodności merytorycznej lub finansowej oferenta, a w konsekwencji na ocenę ostateczną oferty,
e) zlecenie powyższych zadań nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

a) termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r.
b) warunki realizacji zadania:

- oferent przyjmując zlecenie do realizacji zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie,
- zadanie publiczne nie może być wykonane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot,
- po zakończeniu przedsięwzięcia oferent jest zobowiązany złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania w Urzędzie Miejskim w Lipsku.

5. Termin składania ofert do dnia 12.01.2016 r.  godz. 10.00.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, którą należy oznaczyć wpisując: „Konkurs 2016 na realizację zadania publicznego – wpisać rodzaj zadania”  oraz adres oferenta.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a) wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego w pkt.5
b) oferta powinna zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania z innych źródeł,
- deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

c) każda oferta winna być złożona na osobnym druku wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U.2011.Nr 6, poz.25).Wzór oferty można  pobrać w Urzędzie Miejskim w Lipsku ul. Żłobikowskiego 4/2, pokój nr 17, lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku: www.lipsk.pl,
d) do wniosku powinien być dołączony aktualny odpis z rejestru oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
e) wniosek powinien być podpisany przez osobę (lub osoby) uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy,
f) przy dokonaniu wyboru oferty stosowane będą kryteria określone w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- ocena możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Komisja konkursowa dokona oceny w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Liczba pkt.(dotyczy części II i III)

  1. Charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem  (tak/nie)

 

  1. Ocena merytoryczna zadania

 

1.

Sposób realizacji zadania (pomysłowość, oryginalność, metody)

 

2.

Możliwość realizacji zadania

 

3.

Ocena jakości proponowanego zadania oraz kwalifikacje osób, którymi dysponuje oferent w realizacji zadania

 

4.

Doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadań o podobnym charakterze

 

5.

Ocena dotychczasowej współpracy z Gminą Lipsk (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań publicznych)

 

6.

Liczebność i charakter odbiorców

 

  III. Ocena kosztów realizacji zadania

 

1.

Adekwatność kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania

 

  1.  

Proponowany wkład rzeczowy oferenta (lokale, sprzęt, materiały) lub osobowy (wolontariusze lub inne osoby społecznie zaangażowane w realizację)

 

  1.  

Wysokość własnych środków finansowych lub pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania.

 

 

Razem punktów:

 

 

Wyżej wymienione kryteria ocenia się w skali od 0 punktów do 5 punktów ( maksymalna liczba punktów do uzyskania – 45)

Propozycję otrzymania dotacji uzyskują oferenci, których oferty otrzymały co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały według kolejności największą liczbę punktów (nie wszystkie oferty, które uzyskają co najmniej 50% punktów otrzymają propozycję dotacji).

7. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Lipska podając do publicznej wiadomości wyniki konkursu zamieszczając informację w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku oraz na stronie internetowej.

8. Na realizację niżej wymienionych zadań wydatkowano dotychczas środki w formie dotacji dla organizacji pozarządowych:

w roku 2014 –  11 483,00 zł  w zakresie:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) zdrowia i osób niepełnosprawnych,
c) pomocy społecznej,

w roku 2015 -  22 600,00zł. w zakresie:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) zdrowia i osób niepełnosprawnych,
c) pomocy społecznej.

9. Na podstawie  art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 2014, poz. 1118, z póź. zm.), organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy mogą wskazać osoby ze swoich organizacji (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego w celu opiniowania złożonych ofert.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Burmistrz Lipska zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu - z przyczyn niezależnych od organu ogłaszającego konkurs.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Lipsk, dnia: 21.12.2015 r.    
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-12-21

Data modyfikacji: 2016-11-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-12-21