Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej 16-315 Lipsk ul. Stolarska 3.Telefon/faks (087)6422688

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

   „Zaopatrzenie w paliwa płynne i oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2014 roku.”

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych :

Część 1.

Kod CVP 09.13.41.00-8 olej napędowy - 65 000 l

Kod CVP 09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa - 1 400 l

Część 2.

Oleje silnikowe kod CVP 09.21.11.00-2 - 555 l w rozbiciu na:

 a/ SAE5W-30 ACEA A3/B3/B4 Castrol EDGE lub inny odpowiadający jego parametrom - 35 l

 b/ CC15W/40 Milwus, lub inny odpowiadający jego parametrom - 200 l

 c/ SHPD 15W/40 CH-4 Turdus lub inny odpowiadający jego parametrom - 250 l

 d/ EP 15W40 CH-4/SJ (oryginał) - 60 l

 e/ API - TC lub równoważny do silników iskrowych dwusuwowych - 10 l

Oleje przekładniowe kod CVP 09.21.1000-1 w ilości - 270 l

 a/ Hipol 6 – lub inny odpowiadający jego parametrom - 50 l

 b/ Lux 10 – lub inny odpowiadający jego parametrom - 120 l

 c/ GERAR HP PLUS (oryginał) – 40 l   

 d/ Olej transmisyjny EP 10 W (oryginał) - 40 l

 e/ Olej BOXOL 26  - lub inny odpowiadający jego parametrom - 20 l

Oleje hydrauliczne kod CVP 09211600-7 w ilości - 130 l

 a/ Olej hydrauliczny L-HL46 - 70 l

 b/ Olej hydrauliczny HP32 (oryginał) - 60 l

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zakładu w pokoju nr 4 w godz. 800 – 1500 od poniedziałku do piątku.

7. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Anna Doroszko tel. (087) 64 22 688

8. Opis warunków udziału w postępowaniu

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i SIWZ

b) Spełnią wszystkie warunki i dostarczą wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ

c) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

d) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

     Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów lub oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10.Zamawiający nie przewiduje:

 a) zawarcia umowy ramowej

 b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 c) zastosowania aukcji elektronicznej.

11.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego lub dostarczyć przesyłką na adres. Zakład Gospodarki Komunalnej 16-315 Lipsk ul. Stolarska 3

- koperta powinna  być oznakowana  w następujący sposób:

   Oferta na „Zaopatrzenie w paliwa płynne, oraz oleje do pojazdów i urządzeń służbowych  

   będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2014 r.” nie otwierać przed  

   22 listopada 2013 r. do godziny1030

 - koperta powinna zawierać adres zwrotny.

12. Termin składania ofert upływa z dniem 22 listopada 2013 r. o godzinie 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 listopada 2013 r. o godzinie 1030

13. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium .

15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia -100 % cena za wykonanie zamówienia.

16. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia http:\ bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.11.2013 r.

Kierownik Zakładu
Henryk Hawrylik

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2013-11-12

Data modyfikacji: 2013-11-12

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2013-11-12