ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE.

Zakład Gospodarkim Komunalnej   
ul. Stolarska 3    
16-315 Lipsk

Lipsk, dnia 03.12.2018r.

                                
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE.

Na podstawie art. 92 ust.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do hydroforni w Lipsku , Skieblewie , Krasnym , przepompowni w Rakowiczach , oczyszczalni miejskiej ul. Rybacka , przepompowni w Lipsku na ul. Ogrodowej , Słonecznej , i budynków ul. Kościelna 5 , ul. Stolarska 3 , ul. Miejska – budynki będące w zarządzie Zakładu.”  

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę –PGE Obrót S.A. Odział z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok, za kwotę 364 830,45 zł brutto.

Uzasadnienie: Wpłynęła jedna oferta w/wymienionego Wykonawcy, spełnia warunki udziału w postępowaniu,  jest zgodna z ustawą PZP i warunkami SIWZ.

- W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty.
- W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
      
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

       
p. o. Kierownik Zakładu
Henryk Hawrylik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-12-03

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-12-03

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-12-03