OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 500089845-N-2018 z dnia 24-04-2018 r.
Gmina Lipsk: „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater w km 0+480 - 1+045 oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery - Stare Leśne Bohatery w km 0+470 - 1+080”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528862-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipsk, Krajowy numer identyfikacyjny 790670964, ul. ul. Żłobikowskiego  4/2, 16-315   Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail gmina@lipsk.pl, faks 876 422 705.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl,
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater w km 0+480 - 1+045 oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery - Stare Leśne Bohatery w km 0+470 - 1+080”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GTK.III.271.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater w km 0+480 - 1+045 oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery - Stare Leśne Bohatery w km 0+470 - 1+080”. Łączna długość odcinków dróg planowanych do przebudowy wynosi 1,175 km. Tworzą one spójny układ komunikacyjny na obszarze sołectw Stare Leśne Bohatery i Nowe Leśne Bohatery łącząc się poprzez wspólne skrzyżowanie, którego przebudowa jest przewidziana w przedmiocie zamówienia. Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projektach budowlano-wykonawczych (załącznik nr 9.1 i załącznik nr 9.2), szczegółowej specyfikacji technicznej (załącznik nr 10), przedmiarach robót stanowiących (załącznik nr 11.1 i załącznik nr 11.2) oraz projektach organizacji ruchu (załącznik nr 12.1 i załącznik nr 12.2), który Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl. Oryginały dokumentów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 3. Zakres robót objętych projektem Projekt zakłada wykonanie następujących robót: 1) roboty pomiarowe, 2) roboty ziemne - wykopy, nasypy, 3) wykonanie podbudowy grubości średnio 15-20 cm - dolna warstwa, profilowanie, wyrównanie, zjazdy indywidualne, 4) wykonanie nawierzchni w postaci warstwy ścieralnej i wiążącej grubości 4 + 4 cm z betonu asfaltowego na szer. jezdni. 5,00 m i pozostałych robót towarzyszących, 5) wykonanie oznakowania pionowego. W ramach inwestycji przewiduje się niewielkie zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z grubości warstw konstrukcji i wyrównań podłużnych oraz ukształtowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych. Korekta niwelety powinna być uzyskana przez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla ruchu bardzo lekkiego (KR-1) wykorzystując istniejącą nawierzchnię żwirowo - piaskową jako podłoże: - pobocza żwirowe (grubość średnio 25 cm) z mieszanki kruszyw C50/30, fr.0/31,5 mm, - podbudowa (grubość średnio 15 cm) z mieszanki kruszyw naturalnych C50/30 (fr. 0/31,5 mm), stabilizowana mechanicznie, wg PN-S-06102, - nawierzchnia: warstwa wiążąca grubości 4 cm – z betonu asfaltowego AC11W50/70 o uziarnieniu 0/11 mm, dla KR 1/2, wg SST 05.03.05 i wg PN-EN-13108-8, - nawierzchnia: warstwa ścieralna grubości 4 cm – z betonu asfaltowego AC11S50/70 o uziarnieniu 0/11 mm, dla KR 1/2, wg SST 05.03.05 i wg PN-EN-13108-8. Jeśli chodzi o odwodnienie, projekt przewiduje pogłębienie istniejących rowów odwadniających i ścięcie poboczy na całym odcinku drogi. W zakresie opracowania jest skrzyżowanie z drogą gminną Nr 102748B. Konstrukcja nawierzchni jak na odcinku głównym. Zjazdy indywidualne zostaną wykonane wg KPED – nawierzchnia żwirowa grubości 15 cm z mieszanki kruszyw naturalnych C50/30, fr. 0/31,5 mm. Oznakowanie pionowe - wg projektu stałej organizacji ruchu (w posiadaniu UM) i załączonego do niniejszej specyfikacji. 4. Szczegółowy zakres robót znajduje się w projektach budowlano-wykonawczych (załącznik nr 9.1 i załącznik nr 9.2), szczegółowej specyfikacji technicznej (załącznik nr 10), przedmiarach robót stanowiących (załącznik nr 10.1 i załącznik nr 10.2) oraz projektach organizacji ruchu (załącznik nr 12.1 i załącznik nr 12.2), który Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl. Oryginały dokumentów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w pkt 1-3 niniejszego rozdziału, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, między innymi osób: kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233000-9, 45233220-7, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 611230.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjn
Email wykonawcy: sekretariat@pdmsuwalki.pl
Adres pocztowy: ul. Przytorowa 24
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 751813.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 751813.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 883318.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: oznakowanie pionowe - 0,6%, roboty ziemne - 8,8%
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-04-24

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-04-24