OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego w transzach do kwoty 700.000 zł ..."

Ogłoszenie nr 634666-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

Gmina Lipsk: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego w transzach do kwoty 700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipsk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipsk, krajowy numer identyfikacyjny 790670964, ul. ul. Żłobikowskiego  4/2 , 16-315   Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail gmina@lipsk.pl, faks 876 422 705.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Gmina Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego w transzach do kwoty 700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipsk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”
Numer referencyjny: GTK.III.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego w transzach do kwoty 700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipsk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca przekaże na rachunek Gminy Lipsk kwotę kredytu w wysokości 700.000 zł. 2) Opis kredytu: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2018 r. na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu. 2)Termin spłaty kredytu: od dnia 25.01.2021r. do 25.12.2030 r. 3) Spłata kredytu nastąpi w 120 miesięcznych ratach płatnych do 25 dnia miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 25.01.2021 r., a ostatniej 25.12.2030 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: - rok 2018 oraz do 31.12.2020 r. – karencja, - od 25.01.2021 r. do 25.12.2025 r. – po 3.000 zł miesięcznie, - od 25.01.2026 r. do 25.11.2026 r. – po 8.000 zł miesięcznie, - 25.12.2026 r. – 12.000 zł, - od 25.01.2027 r. do 25.11.2027 r. – po 8.000 zł miesięcznie, - 25.12.2027 r. – 12.000 zł, - od 25.01.2028 r. do 25.11.2028 r. – po 8.000 zł miesięcznie, - 25.12.2028 r. – 12.000 zł, - od 25.01.2029 r. do 25.11.2029 r. – po 8.000 zł miesięcznie, - 25.12.2029 r. – 12.000 zł, - od 25.01.2030 r. do 25.12.2030 r. – po 10.000 zł miesięcznie, 4) Uruchomienie kredytu będzie następowało sukcesywnie w terminie od 1 do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego o kolejna transzę, przy czym ostatnia transza wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej 27.12.2018 r. Dzień złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu nie jest uznawany jako dzień pierwszy. 5) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 27.12.2018 r. 6) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu wykorzystania kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy. 7) Prowizja Wykonawcy nie może być większa niż 1%. Prowizja wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. 8) Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stała/y marża/upust Wykonawcy, ustalona/y na podstawie złożonej oferty. 9) Marża/upust Wykonawcy obejmuje wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe i jest stała/y w umownym okresie kredytowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielnego kredytu. 10) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia, a ich spłata następować będzie do 25 dnia następnego miesiąca od chwili uruchomienia kredytu do jego całkowitej spłaty. 11) Na potrzeby przygotowania oferty przyjmuje się, że dniem uruchomienia kredytu będzie 26.11.2018 r. 12) Na potrzeby przygotowania oferty przyjmuje się do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 08.10.2018 r. t.j. 1,64 %. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kredytu lub wykorzystania kredytu w niższej wysokości oraz wcześniejszej spłaty całości lub części pozostałej kwoty kredytu bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, w szczególności prowizji bądź opłat za aneks. Kwota odsetek zostanie obniżona odpowiednio do rzeczywistej kwoty wykorzystanego kredytu pozostającego do spłaty. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminów spłaty kredytu. 14) Za datę spłaty kredytu lub odsetek przyjmuję się dzień faktycznego dokonania wpłaty środków pieniężnych. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Wykonawca prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 15) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 1) Marża/upust banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. 2) Uruchomienie kredytu będzie następowało sukcesywnie w terminie od 1 do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego o kolejna transzę na wskazany rachunek bankowy Gminy Lipsk. 3) Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego. 4) W celu przygotowania oferty, oprocentowanie kredytu należy wyliczyć w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M obowiązującej w dniu 08 października 2018 r., powiększonego o proponowaną marżę/upust Wykonawcy. 5) Okres karencji w spłacie kapitału do 31 grudnia 2020 r. 6) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek, odsetki będą spłacane bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. 7) Spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych do 25 dnia miesiąca. 8) Przewiduje się prowizję przygotowawczą nie większą niż 1%. Prowizja naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. 9) Inne koszty, prowizje lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. 10) Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni). 11) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12) Za datę spłaty kredytu lub odsetek przyjmuję się dzień faktycznego dokonania wpłaty środków pieniężnych. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Wykonawca prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 13) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 14) Zamawiający nie przewiduje, oprócz oprocentowania od udzielonego kredytu, możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielnego kredytu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych niż przed ustalonym terminem spłat rat kredytu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. 15) W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 16) harmonogram spłat rat kapitału - 25.01.2021r. – 25.12.2030 r:. - rok 2018 oraz do 31.12.2020 r. – karencja, - od 25.01.2021 r. do 25.12.2025 r. – po 3.000 zł miesięcznie, - od 25.01.2026 r. do 25.11.2026 r. – po 8.000 zł miesięcznie, - 25.12.2026 r. – 12.000 zł, - od 25.01.2027 r. do 25.11.2027 r. – po 8.000 zł miesięcznie, - 25.12.2027 r. – 12.000 zł, - od 25.01.2028 r. do 25.11.2028 r. – po 8.000 zł miesięcznie, - 25.12.2028 r. – 12.000 zł, - od 25.01.2029 r. do 25.11.2029 r. – po 8.000 zł miesięcznie, - 25.12.2029 r. – 12.000 zł, - od 25.01.2030 r. do 25.12.2030 r. – po 10.000 zł miesięcznie. 4. Inne informacje dla Wykonawcy  Zamawiający oświadcza, że nie posiada zadłużenia wymagalnego wobec ZUS, Urzędów Skarbowych, z tytułu kredytów i pożyczek.  Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.  Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji.  Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej i deklaracji wekslowej,  Zamawiający wyrazi zgodę na zapis, iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero,  na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne,  Gmina Lipsk nie miała programu naprawczego, w tym w ciągu ostatnich 18 miesiecy,  Gmina nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno – prywatnym,  Gmina nie wyemitowała papierów wierzycielskich,  Gmina posiada 166 udziałów o wartości 83.000 zł w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym, REGON: 052196095, procentowy udział w kapitale wynosi 0,45%,  Rada Miejska w Lipsku jest organem założycielskim SP ZOZ w Lipsk. Przychodnia nie realizuje programu naprawczego i nie korzysta z kredytu,  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-27
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-27
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda przedstawienia : koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj: zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy”. 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4. Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4. Lub art. 14 ust.5 RODO wykonawca nie składa tego oświadczenia) 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale x pkt 1 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 1) co do przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia w następującym zakresie (bank nie będzie mógł pobrać z tego tytułu żadnej opłaty): - wcześniejszej spłaty kredytu, - wydłużenie terminu i zmiany wysokości spłaty rat. Zmiany postanowień umowy kredytu, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia mogą nastąpić również w przypadku:  niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko banku,  obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia kredytu. Powyższe zapisy będą ujęte w umowie z bankiem. Warunkiem powyższych zmian będą zmiany w realizacji dochodów oraz planowanych przychodach i wydatkach gminy. 2) co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taka zmianę
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Lipska, ul. Żłobikowskiego 4/2 16-315 .  inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Kamila Masiejczyk, kontakt: iodo@lipsk.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego w transzach do kwoty 700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipsk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-10-10

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-10-11

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-10-10