Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012

                                                                                                           Burmistrz Lipska

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz.1536, z późniejszymi zmianami)

                                                          Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012

1.    Rodzaj zadania:
1)    Upowszechnianie kultury fizycznej:
  a/ popularyzacja kultury fizycznej, walorów rekreacji ruchowej wśród społeczeństwa,
  b/ organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
  c/ organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych,
  d/ działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych.
2)    Zdrowie i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
  a/ realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  b/ rehabilitacja społeczna i zawodowa,
  c/ prowadzenie działań profilaktycznych,
  d/ prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom dotkniętym chorobą (warsztaty psychologiczne, terapeutyczne, rehabilitacja, spotkania integracyjne).
3)    Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
 a/  popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie: kultury, sztuki i tradycji naszego    regionu,
 b/ prowadzenie warsztatów z zakresu twórczości ludowej z osobami, które wyróżniają się osiągnięciami lub umiejętnościami w tych dziedzinach.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wyszczególnionych w pkt 1 – wynosi 25 000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:
  a/ o udzielenie dotacji mogą ubiegać się prowadzące działalność pożytku publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  b/ zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  c/ wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
Wówczas oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać swoją ofertę.
  d/ Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, które wpłyną na podważenie wiarygodności merytorycznej lub finansowej oferenta, a w konsekwencji na ocenę ostateczną oferty,
  e/ zlecenie powyższego zadania nastąpi  w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
  a/ termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2012 r.
  b/ warunki realizacji zadania:
    - oferent przyjmując zlecenie do realizacji zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie,
    - zadanie publiczne nie może być wykonane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot,
    - po zakończeniu przedsięwzięcia oferent jest zobowiązany złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania w Urzędzie Miejskim w Lipsku.

5. Termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2012 r.  godz. 10.00.
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, którą należy oznaczyć wpisując nazwę zadania oraz adres oferenta.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  a/ wybór oferty nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego w pkt.5
  b/ oferta powinna zawierać:
   - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
   - termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
   - kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
   - informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
   - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania z innych źródeł,
   - deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
  c/ każda oferta winna być złożona na osobnym druku wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego       i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. Nr 6, poz.25).Wzór oferty można  pobrać w Urzędzie Miejskim w Lipsku ul. Żłobikowskiego 4/2, pokój nr 17, lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku www.lipsk.pl,
  d/ do wniosku powinien być dołączony aktualny odpis z rejestru  (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
  e/ wniosek powinien być podpisany przez osobę (lub osoby) uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy,
  f/ przy dokonaniu wyboru oferty stosowane będą kryteria określone w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
    - ocena możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
    - ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
    - uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

7. Na realizację niżej wymienionych zadań wydatkowano dotychczas środki w formie dotacji dla organizacji pozarządowych:
w roku 2011 – 46 000 zł  w zakresie:
  a/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  b/ zdrowia i osób niepełnosprawnych.
w roku 2012 -  do czasu ogłoszenia konkursu nie udzielono dotacji.
Burmistrz Lipska zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu - z przyczyn niezależnych od organu ogłaszającego przetarg.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk


Lipsk, dnia: 05.01.2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2012-01-05

Data modyfikacji: 2016-11-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2012-01-05