ZAPYTANIE OFERTOWE

Lipsk, dnia: 29.05.2019 r.

 

GTK.III.271.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lipsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata 2014-2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zamawiający:

Gmina Lipsk

Żłobikowskiego 4/2

16-315 Lipsk

NIP 846-15-97-158

REGON 790670964

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej nad realizacją dwóch zadań:

1) „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk” oraz

2) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk”, tj.

dostawa wraz z montażem 36 instalacji kolektorów słonecznych i 32 instalacji fotowoltaicznych w obrębie 52 nieruchomości mieszkańców Gminy Lipsk oraz 7 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipsk. Dokumentacja zadań dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/przetargiikonkursy_2/przetargi_i_konkursy__rok_2019/przetarg-na-dostawe-wraz-z-montazem-kolektorow-slonecznych-i-instalacji-fotowoltaicznych-na-budynkach-mieszkancow-gminy-lipsk-oraz-instalacji-fotowoltaicznych-na-budynkach-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-lipsk.html

  1. wym. zadania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie dwóch części zamówienia:

1) W zakresie I części zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej na:

a) instalacje solarne w obiekcie o ilości mieszkańców do 5 osób włącznie – 30 szt.;

b) instalacje solarne w obiekcie o ilości mieszkańców powyżej 5 osób – 6 szt.;

2) W zakresie II części zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na instalacje fotowoltaiczne na następujących obiektach:

a) Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku – moc generatora PV 20,99 kW;

b) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – moc generatora PV 19,97 kW;

c) Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Lipsku – moc generatora PV 39,42 kW;

d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku – moc generatora PV 21,5 kW;

e) Samorządowe Przedszkole w Lipsku – moc generatora PV 13,82 kW;

f) Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku – moc generatora PV 7,17 kW;

g) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance – moc generatora PV 14,85 kW,

h) instalacje fotowoltaiczne o min. mocy 2,5 kWp – 5 instalacji;

i) instalacje fotowoltaiczne o min. mocy 3,0 kWp – 16 instalacji;

j) instalacje fotowoltaiczne o min. mocy 4,0 kWp – 6 instalacji;

k) instalacje fotowoltaiczne o min. mocy 5,0 kWp – 5 instalacji.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.

  1. Obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru:

1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie nadzoru w zakresie wszystkich robót związanych z realizacją inwestycji, zgodnie z umową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania, umową z wykonawcą robót, dokumentacją projektową, umową o dofinansowanie, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, które zamierza zastosować wykonawca robót oraz ich akceptacja na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem;

3) potwierdzenie faktycznie wykonanych dostaw i robót oraz usunięcia wad;

4) sprawdzenie jakości wykonywanych robót

5) żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;

6) uczestnictwo w przekazaniu placu budowy i odbiorze końcowym inwestycji;

7) potwierdzanie dokonania rozruchu i odbioru po rozruchu każdej instalacji;

8) potwierdzania wykonania prób, pomiarów, sprawdzeń oraz szczelności instalacji;

9) inspektor nadzoru branży elektrycznej dodatkowo – weryfikacja wyników pomiarów i raportów z badań branży elektrycznej oraz w razie potrzeby dokonywania pomiarów i sprawdzeń elektrycznych oraz nadzór nad uziemieniem instalacji (część II zamówienia);

10) zatwierdzanie przedstawianej przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej:

11) informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji prac montażowych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości montowanych urządzeń, lub zwiększenie kosztów oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych;

12) gromadzenie i przekazywanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów dotyczących prowadzonych prac montażowych, protokołów, ustaleń, kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzania odbiorów częściowych, końcowego itp.

13) udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia;

14) Kontrola zgodności dostaw i montażu zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

15) Wykonywanie innych czynności nie określonych powyżej, a przewidzianych dla inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Prawa budowlanego, innymi przepisami prawa, z postanowieniami decyzji odpowiednich organów i umowami z Wykonawcami na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu, posiadającego uprawnienia w specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie niezbędnym do nadzorowania realizowanego projektu, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych, w zakresie niezbędnym do nadzorowania realizowanego projektu, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

2) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub inżyniera projektu:

a) nad realizacją zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem min. 20 instalacji kolektorów słonecznych w ramach jednego kontraktu (część I zamówienia)

i/lub

b) dostawie wraz z montażem min. 20 instalacji paneli fotowoltaicznych w odrębnych obiektach budowlanych (część II zamówienia).

3) Wykaz zadań należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4) Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach
i dokumentach na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

  1. Zawartość oferty:

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,

2) kopia aktualnych uprawnień,

3) dokumenty potwierdzające doświadczenie.

  1. Termin wykonania zamówienia:

1) Część I zamówienia : 20.09.2019 r.

2) Część II zamówienia : 20.09.2019 r.

  1. Ocena ofert nastąpi w oparciu o kryterium najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy nie zostanie wyłoniony wykonawca postępowania na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk lub instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lipsk lub jeśli umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie rozwiązana.
  3. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień oraz wykaz zadań wg. wzoru stanowiącego Zał. Nr 2 zapytania. Ofertę prosimy przesłać Zamawiającemu na adres e-mail: anna.czarnecka@lipsk.pl , w terminie do: 05.06.2019 r., do godz. 1300.

11. Kontakt z Zamawiającym: Anna Czarnecka – Orpik, tel. 87 64 22 703 wew. 23, e-mail: anna.czarnecka@lipsk.pl

Zatwierdzam:

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Czarnecka - Orpik

Data wytworzenia: 2019-05-29

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-05-29

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-05-29