Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku”

Ogłoszenie nr 510244641-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Gmina Lipsk: „Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608473-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipsk, Krajowy numer identyfikacyjny 79067096400000, ul. ul. Żłobikowskiego  4/2, 16-315  Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail gmina@lipsk.pl, faks 876 422 705.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku. Lokalizacja: ul. Jaśminowa (nr 102807 B) w km 0+000 – 0+346 nr działek 282,281/13, 281/35 (ciąg pieszy); ul. Zakościelna (nr 102739 B) w km 0+000 – 0+167 od ul. Pustej do wysokości działek 895 i 281/51) nr działek 282, 281/1, 249, 281/51, 895. Rozpatrywane odcinki mają swój początek od styku z ulicą Pustą. Na odcinku występuje zabudowa mieszkalna i tereny zagospodarowane rolniczo. Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię żwirową o szerokości 5,0-5,3m, oraz nawierzchnię gruntową szerokości 2,5-3,2m. Stan nawierzchni jest na ogół dobry. Nawierzchnię wykonano wiele lat wstecz. W ciągu lat eksploatacji na w/w odcinku ułożono wodociąg z przyłączami, kanał sanitarny i deszczowy wraz z przyłączami, kable energetyczne i sieć telekomunikacyjną. Parokrotnie dokonano rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, ale obecnie jest tam wiele nierówności i wybojów. Na w/w odcinku nie ma przepustów ani obiektów mostowych pod koroną drogi. Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych zgodnie z kierunkiem spadku podłużnego do istniejących obniżeń terenu w pobliżu drogi. W ramach w/w zadania, przewiduje się wykonanie następujących elementów robót budowlanych: Budowa odcinka ul. Jaśminowej w Lipsku a) Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe; b) Roboty ziemne – wykopy (koryto), nasypy; c) Podbudowa i warstwa odcinająca pod nawierzchnię; d) Nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna; e) Elementy dróg, krawężniki, chodniki, obrzeża, zjazdy z kostki betonowej; f) Roboty branżowe – regulacja wysokościowa zasuw, pokryw, studzienek; g) Roboty branżowe – zabezpieczenie kabli; h) Elementy bezpieczeństwa – oznakowanie pionowe. 2) Przebudowa odcinka ul. Augustowskiej; a) Roboty pomiarowe; b) Roboty ziemne – wykopy (koryto), nasypy; c) Podbudowa pod nawierzchnię, pobocza żwirowe; d) Nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna; e) Elementy dróg, krawężniki, chodniki, obrzeża, zjazdy z kostki betonowej; f) Roboty branżowe – regulacja wysokościowa zasuw, pokryw, studzienek; g) Roboty branżowe – zabezpieczenie kabli; h) Elementy bezpieczeństwa – oznakowanie pionowe. 3) Budowa ciągu pieszo-jednego między ul. Jaśminową i Pustą w Lipsku. a) Roboty pomiarowe, przygotowawcze; b) Roboty ziemne; c) Podbudowa i pobocza; d) Nawierzchnia z kostki betonowej; e) Elementy dróg – oporniki: obrzeża; f) Oznakowanie pionowe; g) Roboty branżowe. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Powyższe prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz specyfikacją techniczną. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu pn.: ”Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych informuję, że obecna ulica Augustowska (nr 102808 B) to dawna ulica Zakościelna (nr 102739 B). Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, tj. w roku 2015 przedmiotowy odcinek drogi wchodził w skład ul. Zakościelnej o nr 102739 B. W roku 2017 Uchwałą Nr XXI/162/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipsku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz.2586) oraz Uchwałą Nr 260/3603/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego odcinek ten wszedł w skład ul. Augustowskiej o nr 102808 B.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233123-7, 45233142-6, 45233220-7, 45233252-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 778394.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.
Email wykonawcy: anna.kochanowska@strabag.com
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 957425.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 957425.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1144478.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2019-11-14

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-11-14

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-11-14