Ogłoszenie o zamówieniu - „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk w roku 2019.”

Ogłoszenie nr 510017340-N-2019 z dnia 28-01-2019 r.


Gmina Lipsk: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk w roku 2019.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak
  Numer ogłoszenia: 655951-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipsk, Krajowy numer identyfikacyjny 790670964, ul. ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail gmina@lipsk.pl, faks 876 422 705.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk w roku 2019.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GTK.III.271.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipsk w roku 2019. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach: Część I zamówienia – obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., Część II zamówienia – obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części I i Części II zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania od właścicieli nieruchomości każdej ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie. 2) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych również z nowych nieruchomości, które zostaną zamieszkane w okresie trwania umowy. 3) Odbiór odpadów komunalnych winien odbywać się zgodnie z wytycznymi obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego, obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Lipsku tj. Uchwałą Nr XXIII/177/17 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk, Uchwałą Nr XIV/104/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz innymi aktami prawa krajowego lub miejscowego mogącymi mieć wpływ na realizację zamówienia. 4) Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Gminy Lipsk to:  Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w Dąbrowie Białostockiej;  Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym. Operator RIPOK-u, to BIOM sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym 144, 19-124Jaświły,Biuro Zarządu: Zabiele 37, 19-124 Jaświły, tel. 85 733 18 20 , tel./fax 85 716 17 55. 5) Odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipsk należy przekazać do: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub Stacji Przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej – odpady komunalne zmieszane, popiół zebrany selektywnie, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym – odpady komunalne selektywnie zebrane (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, przeterminowane lekarstwa). Przekazywanie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Stacji Przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym odbywać się będzie na podstawie Porozumienia nr 12/G/BSGO-II/2013 z dnia 01.07.2013 r. zawartego pomiędzy Zamawiającym i właścicielem RIPOK (BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym) na zagospodarowanie odpadów, zgodnie z którym Zamawiający ponosi koszty ich zagospodarowania. Wykonawca będzie zobowiązany podpisać umowę z BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym na nieodpłatne przekazywanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lipsk – przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu umowę z BIOM sp. z o. o. Wzór porozumienia dostępny u Zamawiającego lub operatora RIPOK. 6) Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk obejmuje odbieranie:  Część I zamówienia - zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) gromadzonych w pojemnikach, które zapewniają właściciele nieruchomości,  Część II zamówienia - selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, gromadzonych w workach lub pojemnikach/kontenerach, które zapewnia Wykonawca tj.: papier i tektura (20 01 01), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (20 01 39, 15 01 05, 20 01 40) szkło (20 01 02), popiół(20 01 99), odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne(20 02 01, 20 01 08), pozostałe odpady zbierane selektywnie tj.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 33, 20 01 35, 20 01 36), meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), zużyte opony (16 01 03), przeterminowane leki (20 01 32). Odbiór odpadów budowlanych nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo – budowlane i właścicielami lub zarządcami budynków a uprawnionymi do odbioru przedsiębiorcami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
  tak
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
  nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
  Wartość bez VAT 190800.00
  Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  w tym:
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
  nie

Nazwa wykonawcy: MPO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@mpo.bialystok.pl
Adres pocztowy: ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok
Kod pocztowy: 15-950
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
  tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
  nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 206064.00
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 206064.00
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 206064.00
  Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
  nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
  Wartość bez VAT 136800.00
  Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  w tym:
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
  nie

Nazwa wykonawcy: BIOM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@biom-recykling.pl
Adres pocztowy: Dolistowo Stare I nr 144 19-124 Jaświły
Kod pocztowy: 19-124
Miejscowość: Jaświły
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
  tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
  nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 147744.00
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 147744.00
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147744.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
  nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2019-01-28

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-01-28

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-01-28