Ogłoszenie o zamówieniu - "Zaopatrzenie w paliwa płynne oraz oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2020 roku"

Ogłoszenie nr 631767-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej: Zaopatrzenie w paliwa płynne oraz oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2020 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej, krajowy numer identyfikacyjny 79017299900000, ul. ul. Stolarska  3 , 16-315  Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-87 6422688, e-mail zgk.lipsk@neostrada.pl, faks 0-87 6422688.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bib.um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrzenie w paliwa płynne oraz oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2020roku.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: dostawa paliw płynnych; Olej napędowy w ilości - 52 000 l Benzyna bezołowiowa 95 w ilości – 2 100 l Ze względu na liczne tankowania stacja paliw musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od adresu Zamawiającego. Warunki zakupu paliwa: - tankowanie do zbiorników pojazdów - tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca przy każdym tankowaniu wystawi dokument WZ, który zawierać będzie: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową jednego litra paliwa z uwzględnieniem upustu, numer rejestracyjny pojazdu, podpis osoby pobierającej. Wykonawca wystawi fakturę za pobrane paliwa na prośbę Zamawiającego ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakup na stacjach paliw lub dostawa paliw od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00, a także w niedzielę i święta podczas prowadzenia akcji zimowej. Paliwa płynne muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm). Część 2: dostawa olejów: Oleje silnikowe w ilości – 410 l a) SAE5W-30 ACEAA3/B3/B4 Castrol EDGE lub inny odpowiadający jego parametrom – 30 l b) CC 15W/40 Milwus, lub inny odpowiadający jego parametrom – 130 l c) SHPD 15W/40 CH-4 Turdus lub inny odpowiadający jego parametrom – 200 l d) EP 15W40CH-4/SJ (oryginał) – 40 l e) API:TC, Fulmix, Shtill lub równoważny do silników iskrowych dwusuwowych – 10 l – 10 l Oleje przekładniowe w ilości – 335 l a/ Hipol 6 - lub inny odpowiadający jego parametrom – 45 l b/ Hipol 15 – lub inny odpowiadający jeo parametrom – 45 l c/ Lux 10 lub inny odpowiadający jego parametrom – 130 l d/ GERAR HP PLUS (oryginał) – 60 l e/ Olej transmisyjny EP 10 W (oryginał) – 35 l f/ Olej BOXOL 26 – lub inny odpowiadający jego parametrom – 20 l Oleje hydrauliczne w ilości – 110 l a/ olej hydrauliczny L- HL 46 -60 l b/ olej hydrauliczny HP 32 (oryginał) – 50 l Punkty zaopatrzenia w oleje położone w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, lub dostawa olejów w kosztach własnych do siedziby Zamawiającego w opakowaniach 1L, 5L, 20L, 30L w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Czas dostawy od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie może przekroczyć maksymalnie 24 godzin. Wszystkie oleje winne być dostarczone w oryginalnie zamkniętych opakowaniach producenta lub zaplombowanych dokładnie opisanych co do zawartości pojemnikach Wykonawcy. Opis powinien zawierać wszystkie elementy podane na opakowaniu oryginalnym. Wykonawca wystawi fakturę za pobrane paliwa na prośbę Zamawiającego ale nie rzadziej niż raz w miesiącu 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego. 6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej . 7. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych a jedynie w PLN.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4
09134100-8
09211100-2
09211600-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć koncesję, licencję, zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, licencji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej objętej zakresem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: oceną spełnienia tego warunku będzie złożone przez Wykonawcę oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 PZP
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: oceną spełnienia tego warunku będzie złożone przez Wykonawcę oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 PZP
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: a) kompletny i podpisany formularz ofertowy oferty (zał. nr 1), b) wypełniony formularz cenowy ( zał. nr 2) i oświadczenie (zał. nr 3), c) koncesję, licencję, zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, licencji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej objętej zakresem zamówienia. d) oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone na formularzu stanowiącym (załącznik nr 5) do SIWZ. e) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (załącznik nr 4) do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 70,00
upust 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Część nr: 1 Nazwa: dostawa paliw płynnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Olej napędowy w ilości - 52 000 l Benzyna bezołowiowa 95 w ilości – 2 100 l Ze względu na liczne tankowania stacja paliw musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od adresu Zamawiającego. Warunki zakupu paliwa: - tankowanie do zbiorników pojazdów - tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca przy każdym tankowaniu wystawi dokument WZ, który zawierać będzie: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową jednego litra paliwa z uwzględnieniem upustu, numer rejestracyjny pojazdu, podpis osoby pobierającej. Wykonawca wystawi fakturę za pobrane paliwa na prośbę Zamawiającego ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakup na stacjach paliw lub dostawa paliw od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00, a także w niedzielę i święta podczas prowadzenia akcji zimowej. Paliwa płynne muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09000000-3, 09134100-8, 09132100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 70,00
upust 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: dostawa olejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oleje silnikowe w ilości – 410 l a) SAE5W-30 ACEAA3/B3/B4 Castrol EDGE lub inny odpowiadający jego parametrom – 30 l b) CC 15W/40 Milwus, lub inny odpowiadający jego parametrom – 130 l c) SHPD 15W/40 CH-4 Turdus lub inny odpowiadający jego parametrom – 200 l d) EP 15W40CH-4/SJ (oryginał) – 40 l e) API:TC, Fulmix, Shtill lub równoważny do silników iskrowych dwusuwowych – 10 l – 10 l Oleje przekładniowe w ilości – 335 l a/ Hipol 6 - lub inny odpowiadający jego parametrom – 45 l b/ Hipol 15 – lub inny odpowiadający jeo parametrom – 45 l c/ Lux 10 lub inny odpowiadający jego parametrom – 130 l d/ GERAR HP PLUS (oryginał) – 60 l e/ Olej transmisyjny EP 10 W (oryginał) – 35 l f/ Olej BOXOL 26 – lub inny odpowiadający jego parametrom – 20 l Oleje hydrauliczne w ilości – 110 l a/ olej hydrauliczny L- HL 46 -60 l b/ olej hydrauliczny HP 32 (oryginał) – 50 l Punkty zaopatrzenia w oleje położone w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, lub dostawa olejów w kosztach własnych do siedziby Zamawiającego w opakowaniach 1L, 5L, 20L, 30L w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Czas dostawy od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie może przekroczyć maksymalnie 24 godzin. Wszystkie oleje winne być dostarczone w oryginalnie zamkniętych opakowaniach producenta lub zaplombowanych dokładnie opisanych co do zawartości pojemnikach Wykonawcy. Opis powinien zawierać wszystkie elementy podane na opakowaniu oryginalnym. Wykonawca wystawi fakturę za pobrane paliwa na prośbę Zamawiającego ale nie rzadziej niż raz w miesiącu 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego. 6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej . 7. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych a jedynie w PLN.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09000000-3, 09211100-2, 09211600-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 70,00
upust 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Sandra Mazur

Data wytworzenia: 2019-12-04

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-12-04

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-12-04