OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ”Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku”

Ogłoszenie nr 510210212-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.
Gmina Lipsk: ”Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589257-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipsk, Krajowy numer identyfikacyjny 79067096400000, ul. ul. Żłobikowskiego  4/2, 16-315  Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail gmina@lipsk.pl, faks 876 422 705.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
”Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku”. Łączna długość odcinka drogi planowanej do przebudowy wynosi 245 mb i jest położona na działce nr 584 pomiędzy Aleją 400-lecia i ulicą Rynek oraz ulicą Saperów. Na odcinku występuje głównie zabudowa mieszkalna. Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym. W ramach ww. zadania, przewiduje się wykonanie następujących elementów robót budowlanych: 1. roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, 2. roboty ziemne – wykopy (koryto), nasypy, 3. wykonanie podbudowy pod nawierzchnię i pod zjazdy, 4. wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwa ścieralna, wzmocnienie, wyrównanie, 5. wykonanie elementów dróg: krawężniki, chodniki, obrzeża i zjazdy z kostki betonowej, 6. roboty branżowe – regulacja wysokości zasuw, pokryw, studzienek; zabezpieczenie kabli, 7. wykonanie oznakowania poziomego, oświetlenia, 8. wykonanie zieleni drogowej. Roboty pomiarowe, wytyczenie odcinków w terenie odc. 245 mb, roboty rozbiórkowe, Roboty ziemne, korytowanie 96,3 m3, profilowanie, podbudowa z kruszywa 482,0 m2, krawężniki betonowe na ławie bet. 480,0 + 72,8 mb, nawierzchnia bitumiczna gr. 6 cm - 1.476,0 m2 regulacja pokryw, studzienek telefonicznych, zaworów (4+2+10) szt., zieleń drogowa - 402 m2, chodnik z płytek bet. 35 cm na podbudowie - 147,0 m2, obrzeża 20x6 cm - 168,0 mb, nawierzchnia zjazdów i miejsca postojowe z kostki bet. 482,0 m2, rury osłonowe A110PS i HPED – 56 mb., lampa oświetleniowa – szt. 1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233123-7, 45233142-6, 45233220-7, 45233252-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 341150.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BUDPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof
Email wykonawcy: brukpolbogdan@wp.pl
Adres pocztowy: Szuszalewo 34 16-200 Dąbrowa Białostocka
Kod pocztowy: 16-200
Miejscowość: Dąbrowa Białostocka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 347660.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 347660.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 498000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2019-10-03

Wprowadzający: Rafał Magiera

Modyfikujący: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2019-10-03

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2019-10-03