Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Zaopatrzenie w paliwa płynne i oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2020 roku"

Ogłoszenie nr 510276505-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej: Zaopatrzenie w paliwa płynne i oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2020 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631767-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej, Krajowy numer identyfikacyjny 79017299900000, ul. ul. Stolarska  3, 16-315  Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-87 6422688, e-mail zgk.lipsk@neostrada.pl, faks 0-87 6422688.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaopatrzenie w paliwa płynne i oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2020 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1: dostawa paliw płynnych; Olej napędowy w ilości - 52 000 l Benzyna bezołowiowa 95 w ilości – 2 100 l Ze względu na liczne tankowania stacja paliw musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od adresu Zamawiającego. Warunki zakupu paliwa: - tankowanie do zbiorników pojazdów - tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca przy każdym tankowaniu wystawi dokument WZ, który zawierać będzie: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową jednego litra paliwa z uwzględnieniem upustu, numer rejestracyjny pojazdu, podpis osoby pobierającej. Wykonawca wystawi fakturę za pobrane paliwa na prośbę Zamawiającego ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakup na stacjach paliw lub dostawa paliw od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00, a także w niedzielę i święta podczas prowadzenia akcji zimowej. Paliwa płynne muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm). Część 2: dostawa olejów: Oleje silnikowe w ilości – 410 l a) SAE5W-30 ACEAA3/B3/B4 Castrol EDGE lub inny odpowiadający jego parametrom – 30 l b) CC 15W/40 Milwus, lub inny odpowiadający jego parametrom – 130 l c) SHPD 15W/40 CH-4 Turdus lub inny odpowiadający jego parametrom – 200 l d) EP 15W40CH-4/SJ (oryginał) – 40 l e) API:TC, Fulmix, Shtill lub równoważny do silników iskrowych dwusuwowych – 10 l – 10 l Oleje przekładniowe w ilości – 335 l a/ Hipol 6 - lub inny odpowiadający jego parametrom – 45 l b/ Hipol 15 – lub inny odpowiadający jeo parametrom – 45 l c/ Lux 10 lub inny odpowiadający jego parametrom – 130 l d/ GERAR HP PLUS (oryginał) – 60 l e/ Olej transmisyjny EP 10 W (oryginał) – 35 l f/ Olej BOXOL 26 – lub inny odpowiadający jego parametrom – 20 l Oleje hydrauliczne w ilości – 110 l a/ olej hydrauliczny L- HL 46 -60 l b/ olej hydrauliczny HP 32 (oryginał) – 50 l Punkty zaopatrzenia w oleje położone w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, lub dostawa olejów w kosztach własnych do siedziby Zamawiającego w opakowaniach 1L, 5L, 20L, 30L w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Czas dostawy od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie może przekroczyć maksymalnie 24 godzin. Wszystkie oleje winne być dostarczone w oryginalnie zamkniętych opakowaniach producenta lub zaplombowanych dokładnie opisanych co do zawartości pojemnikach Wykonawcy. Opis powinien zawierać wszystkie elementy podane na opakowaniu oryginalnym. Wykonawca wystawi fakturę za pobrane paliwa na prośbę Zamawiającego ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09211100-2, 09211600-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa paliw płynnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 224179.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ROL-BUD Toczyłowscy, Michalczuk Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pusta 38
Kod pocztowy: 16-315
Miejscowość: Lipsk
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 224179.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 224179.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224179.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa olejów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10901.10
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ROL-BUD Toczyłowscy, Michalczuk Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pusta 38
Kod pocztowy: 16-315
Miejscowość: Lipsk
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10901.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10901.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10901.10
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Sandra Mazur

Data wytworzenia: 2019-12-19

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-12-19

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-12-19