Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Lipsku..."

Ogłoszenie nr 510144803-N-2019 z dnia 15-07-2019 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Lipsku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560806-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku, Krajowy numer identyfikacyjny 790999227, ul. Stolarska  21, 16-315   Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 607556686, e-mail osplipsk@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Lipsku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSP.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Lipsku. Dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy i spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, pełne świadectwo winno być dostarczone wraz z pojazdem. Pojemność zbiornika wodnego nie mniejsza niż 4000 l. Moc silnika nie mniejsza niż 290 KM. Do przedmiotu zamówienia należy również przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z zakresu obsługi podstawowej pojazdu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się marki, znaki towarów, patenty lub pochodzenie albo szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają one na celu jedynie przybliżyć parametry tego produktu. Zamawiający w takiej sytuacji dopuszcza możliwość zastosowania produktu równoważnych. Udowodnienie, że zastosowany produkt jest równoważny spoczywa na wykonawcy. Jeżeli w dokumentacji projektowej jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ, który należy wypełnić i złożyć wraz ze składaną ofertą. 1) Odbiór samochodu nastąpi w dwóch etapach: a )Odbiór techniczno-jakościowy ma na celu sprawdzenie zgodności samochodu wraz z występującymi w nim podzespołami i wyposażeniem z wymaganiami ujętymi w SIWZ, zostanie też uzgodnione mocowanie w samochodzie sprzętu/wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego do Wykonawcy. b) Odbiór faktyczny na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 2) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno-jakościowego samochodu. 3) Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru techniczno-jakościowego powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed terminem dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy. 4) Strony dopuszczają zawiadomienie w formie powiadomienia e-mailem lub faksem. 5) Odbiór techniczno-jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. 6) Odbiór faktyczny samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 7) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony samochód lub wyposażenie nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji technicznej, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie lub wyposażeniu zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w specyfikacji technicznej w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokole zostanie wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych odstępstw oraz data odbioru faktycznego samochodu lub wyposażenia. Punkt ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 8) Odbioru techniczno-jakościowego dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. 9) Odbiór faktyczny (zdawczo-odbiorczy) samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego. Protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 10) Odbioru faktycznego samochodu dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. 11) Przyjęty protokół odbioru faktycznego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 12) W dniu odbioru faktycznego pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do jego zarejestrowania i użytkowania: fakturę Vat, aktualne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) i inną dokumentację niezbędna do rejestracji pojazdu przez Zamawiającego, w tym kartę pojazdu oraz wymagane świadectwa homologacji (dla pojazdu bazowego oraz pojazdu po zabudowie), dokumentację techniczną, instrukcję obsługi pojazdu (całego samochodu, podwozia i poszczególnych urządzeń wraz ze schematem instalacji elektrycznej), dokument gwarancji (kartę gwarancyjną), wykaz adresów punktów serwisowych podwozia pojazdu na ternie całego kraju oraz harmonogram przeglądów pojazdu. Samochód ma mieć aktualne badania techniczne. Cała dokumentacja ma być sporządzona w języku polskim 13) Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy. 14) Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z samochodem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu. 15) Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są na stronie internetowej: http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/przetargiikonkursy_2/przetargi_i_konkursy__rok_2019/ 16) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 670000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MOTO-TRUCK Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@mototruck.pl
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 270
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 824100.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 824100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 824100.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2019-07-15

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-15

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-15