Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia - "Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk"

Ogłoszenie nr 510033351-N-2019 z dnia 20-02-2019 r.
Gmina Lipsk: "Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501198-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540014331-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipsk, Krajowy numer identyfikacyjny 79067096400000, ul. ul. Żłobikowskiego  4/2, 16-315  Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 422 703, e-mail gmina@lipsk.pl, faks 876 422 705.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GTK.III.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk”. Zadanie polega na dostawie i montażu 32 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej oraz 36 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną z energii słonecznej w obrębie 52 nieruchomości z terenu Gminy Lipsk. Moc zaplanowanych układów fotowoltaicznych oraz solarnych została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną przez dany budynek. 2.Zamówienie zrealizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 3.Minimalny okres gwarancji na realizowane zamówienie: 1) okres gwarancji: 60 miesięcy, 2) w okresie gwarancji Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymiana niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego,3)czas reakcji serwisu gwarancyjnego: maksymalnie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.Poprzez ,,reakcję serwisu" należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej awarii w obiekcie, na którym zainstalowano instalacje i usuniecie awarii musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.4.Ze względu na specyfikę i charakter projektu (ostateczni Beneficjenci projektu to właściciele nieruchomości z terenu gminy Lipsk), Zamawiający zastrzega możliwość zmiany:a)miejsca montażu poszczególnych instalacji,b)lokalizacji instalacji w obrębie terenu gminy,c)zakresu robót, np. ze względu na rezygnację właściciela nieruchomości z udziału w projekcie.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego dostaw. (tj. ilości dostarczanych instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych).6.W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.7.W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujących na typ, znaki towarowe, patent, źródło lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami ,,lub równoważne". Są one przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji czy przedmiarach jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które musza być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.8.Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca, gdzie będą prowadzone roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy Zamawiający informuje, że dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest dobrowolne, a jej nie dokonanie nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy w postaci odrzuceniem oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postępowania.11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.12.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy PZP.13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.14.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.15.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16.Zamawiający nie wprowadza ograniczenia, o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy PZP,17.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.18.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.19.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.20.Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy PZP.21.Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego.22.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 23.Informacje dotyczące podwykonawców 1)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.2)Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.3)Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę zakresu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.4)Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5)Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.6)Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą oraz dostarczenie przed terminem zapłaty dla Wykonawcy oświadczenia Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz.7)Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawców jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.8)Pozostałe uregulowania dotyczące Podwykonawstwa zostały w zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 6 do SIWZ. UWAGA:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawarty załączniku nr 10 do SIWZ jest podstawą do sporządzenia oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09331100-9

Dodatkowe kody CPV: 09331200-0, 09332000-5, 45223810-7, 45261215-4, 45310000-3, 45311100-1, 45000000-7, 45330000-9, 45311200-2, 71313430-8, 71313450-4, 09300000-2, 09330000-1, 71320000-7, 71220000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźń. zm.), ponieważ ceny wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i której nie może podnieść do ceny najkorzystniejszej oferty.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2019-02-20

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-02-20

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-02-20