ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 


 

Lipsk, dnia: 06.06.2013r.

GTK.III.271-2/2013

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Gminę Lipsk  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Lipsk"

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę –  Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o., 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4, za kwotę 194 594,40 zł. brutto.

Uzasadnienie:

Oferta w/wymienionego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 

      W postępowaniu, w którym jedynym kryterium była cena za wykonanie przedmiotu zamówienia złożono cztery oferty , które w wyniku oceny ofert uzyskały następujące ilości punktów:

  1. MPO Sp. z o.o., ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok – 89,30 pkt.
  2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o., 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4 – 100,00 pkt.
  3. Konsorcjum:

Lider: Biom Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19- 124 Jaświły
Partner: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Biał. – 65,64 pkt.

  1. P.P.U.H. Czyścioch Sp. z o.o. 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 20 – 76,49 pkt.

 - W postępowaniu tym  nie odrzucono żadnej oferty.
 - W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z art.94, ust.1, pkt.2 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2013-06-06

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-11-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2013-06-06