Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
 
Autobus Autosan H9-21

1. Nazwa sprzedającego: Zakład Gospodarki Komunalnej  16-315 Lipsk
                                        ul. Stolarska3,  telefon (087) 64 22 688
2. Termin sprzedaży: Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2008r.o godz. 1000- Autobus Autosan H9-21    3. Miejsce przetargu: Zakład Gospodarki Komunalnej
                                   16-315 Lipsk ul. Stolarska 3 pokój nr 3
4. Autobus można oglądać w dniach: od 20.10-30.10.2008r. w godz. 800-1400 na  
   bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Miejskiej.
5. Przedmiot sprzedaży:
   5.1 Autobus Autosan H9-21 rok produkcji 1984, nr rejestr. BAUG 142, nr silnika - 21036,
         stan techniczny-dostateczny, brak badań technicznych
6. Cena wywoławcza:
   6.1 Autobus Autosan H9-21- 3.600,-zł (słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 złotego)
         minimalna wysokość postąpienia 40,-zł.
7. Wadium w wysokości:
   7.1 Autobus Autosan H9-21 - 360,-zł (słownie: Trzysta  sześćdziesiąt 00/100 złotego)
   Należy wpłacić (wnieść w formie pieniądza) w Kasie Zakładu z zaznaczeniem AUTOBUS
   do dnia 31.10.2007r do godz. 900
8. Zasady przetargu:
  - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt.7,
  - wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym
    uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu 
    postępowania,
  - wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników  przetargu nie
    zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub gdy uczestnik przetargu, który przetarg
     wygrał, uchylił się od zawarcia umowy,
  - po otwarciu przetargu, prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości: przedmiot
     przetargu, cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, ewentualne zmiany oraz     
     nazwy lub imiona oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu,
  - stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarczy do przeprowadzenia przetargu,
  - przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej,
  - po ustaniu postąpień  prowadzący przetarg po trzecim zgłoszeniu zamyka przetarg i udziela
    przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę,
  - z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
  - nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia 03.11.2008r. do godz.1300
  - wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny
    nabycia.

Lipsk 16.10.2008r

p.o Kierownik Zakładu
Teresa Grabowska

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2008-10-16

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2008-10-16

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2008-10-16